loader image

Wygrana z Pekao S.A

Wysłuchaliśmy wczoraj ogłoszenia wyroku w sprawie umowy kredytu denominowanego BPH przejętego przez Pekao S.A. Sąd Okręgowy w Kaliszu w składzie SSO Małgorzata Pilarczyk w wyroku z dnia 26.05.2022 r. sygn. I C 783/20 zasądziła na rzecz powoda kwotę dochodzoną pozwem wraz z odsetkami ustawowymi oraz obciążyła bank kosztami postępowania w całości.

Początkowo pozew obejmował również roszczenie o ustalenie nieważności umowy w sentencji wyroku. W toku sprawy, Kredytobiorca sprzedał jednak nieruchomość i „spłacił kredyt” w związku z czym roszczenie o ustalenie stało się bezprzedmiotowe. Cofnęliśmy pozew w tym zakresie i zaktualizowaliśmy kwotę roszczenia wnosząc o zapłatę wyłącznie różnicy pomiędzy kwotą wypłaconego kredytu a kwotą spłaconą.

Mimo częściowego cofnięcia powództwa, sąd przyznał nam rację i uznał, że bank dał podstawy do wytoczenia powództwa, a na moment jego wniesienia roszczenie o ustalenie było aktualne i zasadne.

Dlaczego cofnęliśmy częściowo powództwo? Ponieważ po spłacie kredytu, roszczenie o ustalenie stało się bezprzedmiotowe. Jego dalsze popieranie mogłoby doprowadzić do oddalenia powództwa w tej części i spowodować obciążenie powoda częścią kosztów procesu.