loader image

Prawomocna wygrana z Raiffeisen Bank International AG w Poznaniu

Dzisiaj Sąd Apelacyjny w Poznaniu w sprawie I ACa 284/21 w składzie SSA Małgorzata Kaźmierczak, SSA Mariola Głowacka, SSA Bogusława Żuber wydał wyrok, w którym:

  • podtrzymał ustalenie nieważności umowy kredytowej (dawny Polbank) w sentencji wyroku
  • zasądził na rzecz kredytobiorców kwotę 250 833,21 zł (suma wszystkich kwot wpłaconych na rzecz banku wg stanu na dzień składania pozwu)
  • zasądził odsetki ustawowe zgodnie z żądanem pozwu od dnia 9 stycznia 2020 r. (data wymagalności wskazana w przedsądowym wezwaniu do zapłaty) do dnia złożenia przez bank zarzutu zatrzymania )- łącznie 36 886,90 zł
  • uwzględnił zarzut zatrzymania
  • obciążył bank kosztami procesu w całości

Sąd Apelacyjny w pełni podzielił rozważania Sądu Okręgowego w Poznaniu (XVIII C 240/20) co do nieważności umowy, a także zastosowanej teorii dwóch kondykcji. Sąd uznał umowę kredytu za umowę wzajemną, stąd uwzględnił zarzut zatrzymania.

Bardzo cieszy rozstrzygnięcie w zakresie odsetek ustawowych, ponieważ poświęciłam temu obszerny wywód w mowie końcowej w postępowaniu apelacyjnym. Sąd Apelacyjny w Poznaniu we wcześniejszych znanych mi orzeczeniach „obcinał” odsetki zasądzając je od dnia udzielenia kredytobiorcom pouczenia przez Sąd o skutkach nieważności umowy. Tymczasem moim zdaniem stan bezskuteczności zawieszonej, o której wspomina Sąd Najwyższym w swoim orzecznictwie, ustaje w momencie złożenia w banku reklamacji bądź wezwania do zapłaty (pod warunkiem, że są odpowiednio sformułowane) lub ewentualnie w ich braku od dnia złożenia pozwu. Dlaczego mielibysmy uznawać, że konsument nieświadomie składa reklamację czy nie wie co robi pozywając bank? To zakrawałoby o granice absurdu. Czy w sytuacji gdy to bank pozywa kredytobiorcę czekamy na to, aż Sąd pouczy bank o skutkach jego działania? Nie – w takiej sytuacji odsetki zasądzane są niemal automatycznie.

Przekonałam Sąd, że w tym przypadku powinno być tak samo. Na etapie apelacji kredytobiorcy złożyli zredagowane przeze mnie oświadczenie, że stan ich świadomości co do skutków nieważności umowy był taki sam w dniu składania reklamacji, jak w dniu udzielenia przez sąd pouczenia.

Dzięki temu, kredytobiorcy otrzymają aż 36 886,90 zł odsetek ustawowych za opóźnienie.