loader image

Lista klauzul

Szanowni Państwo,

w związku z dużym zainteresowaniem wytaczaniem powództw przeciwko bankom z uwagi na wady prawne umów indeksowanych i denominowanych do walut obcych, w tym w szczególności franka szwajcarskiego, chcieliśmy wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i stworzyliśmy niniejsze kompendium wiedzy na temat klauzul niedozwolonych w tych umowach.

Już teraz możecie Państwo samodzielnie odnaleźć swój bank w opracowaniu przygotowanym przez naszą Kancelarię, a następnie zapoznać się z treścią klauzul zawartych w umowach tego banku. Wystarczy odszukać bank i daną umowę poniżej, a na koniec dokonać jej porównania z posiadaną przez siebie umową.

Jeśli odnajdą Państwo zamieszczone niżej klauzule w swoich umowach oznacza to, że umowa najprawdopodobniej daje podstawę do rozpoczęcia procesu i wytoczenia powództwa o ustalenie jej nieważności bądź wyeliminowanie klauzul abuzywnych tzw. odfrankowienie. Orzecznictwo, jakkolwiek w przeważającej mierze korzystne, niestety nie jest jeszcze jednolite co do sposobu rozstrzygnięcia. Dlatego niezwykle ważne jest odpowiednie skonstruowanie pozwu i roszczeń procesowych.

Zdecydowana większość kredytobiorców zawarła aneks do umowy kredytu, który umożliwiał jego spłatę bezpośrednio w walucie CHF. Taki aneks co do zasady nie pogarsza sytuacji kredytobiorcy chcącego rozpocząć proces z bankiem. Sąd Najwyższy w Uchwale 7 sędziów SN (sygn. akt III CZP 29/17) przesądził, że oceny klauzul umownych należy dokonywać na moment zawarcia umowy.

Zawarcie w umowie klauzul niedozwolonych to tylko jedna z wielu wad prawnych umów indeksowanych i denominowanych. O pozostałych wadach i innych kwestiach związanych z procesami tzw. frankowymi przeczytają Państwo już wkrótce w naszym Poradniku, który przygotowujemy dla Państwa!

Gdyby na poniższej liście nie było Państwa banku lub klauzul z Państwa umowy albo chcieliby Państwo poznać ofertę współpracy z naszą Kancelarią, zachęcamy do kontaktu.

Zespół Kancelarii dokona bezpłatnej indywidualnej analizy pod kątem możliwości procesowych. Zapraszamy również do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.   

Opracowali:

Żaneta Rzepczyk-Zgoła – adwokat, właściciel Kancelarii
Gracjan Jaworski – aplikant radcowski

1. GE Bank Mieszkaniowy S.A.

GE Bank Mieszkaniowy S.A. zawierał umowy kredytów indeksowanych oraz denominowanych w latach 2002-2004. Bank następnie został przejęty przez GE Money Bank S.A. Klauzule walutowe są identyczne jak te w umowach kredytowych następcy GE Banku Mieszkaniowego czyli GE Money Banku S.A.
a. Umowa kredytu z 2004 roku
1. Wypłata kredytu:
§ 1 ust. 1: „Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich (słownie: … złotych polskich), indeksowanego kursem CHF zwanego dalej „Kredytem”, na warunkach określonych w Umowie. Na kwotę Kredytu składa się: kwota pozostawiona do dyspozycji Kredytobiorcy w wysokości (…) złotych polskich, przeznaczona na realizację celu określonego w ust. 2 oraz kwota należnej składki z tytułu ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy opisanego w § 13, w wysokości (…) złotych polskich, która zostanie doliczana do salda Kredytu, zgodnie z zasadami określonymi w § 7 a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania Kredytu zgodnie z postanowieniami Umowy, zwrotu kwoty wykorzystanego Kredytu wraz z odsetkami, w terminach oznaczonych w Umowie oraz zapłaty Bankowi prowizji, opłat i innych należności wynikających z Umowy. W dniu wypłaty saldo jest wyrażane w walucie do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży GE Banku Mieszkaniowego S.A., opisanej szczegółowo w § 17., następnie saldo walutowe przeliczane jest dziennie na złote polskie według kursu sprzedaży waluty do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży GE Banku Mieszkaniowego S.A., opisanej szczegółowo w § 17”
§ 7 ust. 3: „Każdorazowo wypłacona kwota złotych polskich, zostanie przeliczona na walutę do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty Kredytu podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży GE Banku Mieszkaniowego S.A., ogłoszonego przez Bank w dniu dokonania wypłaty przez Bank.”
2. Spłata kredytu:
§ 10 ust. 6: „Rozliczenie każdej wpłaty dokonanej przez Kredytobiorcę, będzie następować w dniu wpływu środków do Banku Rozliczenie każdej wpłaty dokonanej przez Kredytobiorcę, będzie następować według kursu sprzedaży waluty do której jest indeksowany Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży GE Banku Mieszkaniowego S.A., ogłoszonego przez Bank w dniu wpływu środków do Banku.”
§ 17: „1. Do rozliczania transakcji wypłat i spłat Kredytów oraz Pożyczek stosowane są odpowiednio, kursy kupna/sprzedaży GE Banku Mieszkaniowego S.A. walut zawartych w ofercie Banku.
2. Kursy kupna określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP minus marża kupna.
3. Kursy sprzedaży określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP plus marża sprzedaży.
4. Do wyliczenia kursów kupna/sprzedaży stosuje się kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP w ostatnim dniu roboczym, poprzedzającym ogłoszenie kursów kupna/sprzedaży GE Banku Mieszkaniowego S.A. przez Bank oraz marże kupna/sprzedaży wyliczone na bazie danych z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego ogłoszenie kursów kupna/sprzedaży przez GE Bank Mieszkaniowy.
5. Marże kupna/sprzedaży ustalane są raz na miesiąc. Wyliczenie ww. marż polega na obliczeniu różnicy pomiędzy średnimi kursami złotego do danych walut ogłoszonymi w tabeli kursów średnich NBP w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż, a średnią arytmetyczną z kursów kupna/sprzedaży stosowanych do transakcji detalicznych z pięciu banków na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż. Ww. banki to: PKO BP S.A., Pekao S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Millennium Bank S.A. i Citibank Handlowy Polska S.A.
6. W przypadku, gdyby którykolwiek z ww. banków zaprzestał ogłaszania kursów kupna/sprzedaży walut, Zarząd GE Banku Mieszkaniowego SA podejmie decyzję o dołączeniu do listy banków referencyjnych innego banku. Zmiana w tym zakresie nie będzie wymagała pisemnego aneksu do Umowy.
7. Marże kupna i sprzedaży GE Banku Mieszkaniowego S.A. ustalane są z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku.
8. Kursy kupna/sprzedaży GE Banku Mieszkaniowego S.A. będą podawane codziennie poprzez wywieszenie ich w siedzibie Banku oraz publikację na stronie internetowej GE Banku Mieszkaniowego S.A. (www.gebm.pl).”

2. GE Money Bank S.A.

GE Money Bank działał na polskim rynku bankowym do końca 2009 roku kiedy to został połączony z BANKIEM BPH S.A. Zdecydowaną przewagę w portfelu umów kredytowych banku GE Money Bank S.A. stanowią umowy kredytów indeksowanych, zawieranych w latach 2005-2009. Umowy te w swej konstrukcji odwołują się do kursów walut zamieszczanych w „Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A.”.

a. Umowa kredytu z 2005 roku
1. Wypłata kredytu:
§ 1 ust. 1:
„Bank udziela Kredytobiorcy Kredytu w kwocie (…) złotych polskich (słownie: … złotych polskich), indeksowanego kursem CHF zwanego dalej Kredytem, na warunkach określonych w Umowie, a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania Kredytu zgodnie z postanowieniami Umowy, zwrotu kwoty wykorzystanego Kredytu wraz z odsetkami, w terminach oznaczonych w Umowie oraz zapłaty Bankowi prowizji, opłat i innych należności wynikających z Umowy. Na kwotę Kredytu składa się: kwota pozostawiona do dyspozycji Kredytobiorcy w wysokości (…) złotych polskich, przeznaczona no realizację celu określonego w ust. 2 oraz koszt wyceny Nieruchomości w wysokości (…) złotych polskich, który zostanie doliczony do salda Kredytu, zgodnie z zasadami określonymi w § 7 oraz kwota należnej składki z tytułu ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy opisanego w § 13, w wysokości (…) złotych polskich, która zostanie doliczono do salda Kredytu, zgodnie z zasadami określonymi w § 7. W dniu wypłaty saldo jest wyrażone w walucie do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielonych przez GE Money Bonk S.A., opisanej szczegółowo w § 17, następnie saldo walutowe przeliczone jest dziennie na złote polskie według kursu sprzedaży waluty do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielonych przez GE Money Bonk S.A.. opisanej szczegółowo w § 17.”

Kwestię abuzywności zapisów umowy rozpocząć należy od stwierdzenia, że mocą przedmiotowej umowy kredytobiorcy otrzymywali od pozwanego określoną sumę pieniężną. Wbrew stanowisku pozwanego, zdaniem Sądu, przedmiotem umowy kredytowej łączącej strony była kwota wyrażona w walucie polskiej. Przesądza o tym w sposób jednoznaczny pierwsze zdanie § 1 umowy łączącej strony, w którym wskazano, że bank udziela powodom kredytu w walucie polskiej. Drugie zdanie również odnosi się do kwoty wyrażonej w walucie polskiej, wskazując, na jakie cele przeznaczone będą środki uzyskane z kredytu. Dalsza część tego paragrafu dotyczy wyłącznie zastosowania określonego mechanizmu finansowego przeliczania na walutę obcą tak, aby spłata następowała w walucie polskiej stanowiącej równowartość określonej liczby franków szwajcarskich. (…) Skoro, jak twierdzi pozwany, kredyt był kredytem walutowym, to powstaje pytanie z jakich przyczyn hipoteka nie została wyrażona w walucie CHF. Brak logicznego wytłumaczenie tej kwestii pozwala na przyjęcie, iż udzielony kredyt był kredytem w polskiej walucie. Bez znaczenia pozostaje, iż we wniosku kredytowym powodowie wskazywali, iż wnoszą o wypłatę kwoty indeksowanej do franka szwajcarskiego, skoro jednocześnie w tym samym wniosku wskazano, że wnioskują o kredyt udzielony w PLN.

Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z 17.03.2020 r. sygn. akt: I C 856/16

§ 7 ust. 2 zd. 4: „Każdorazowo wypłacona kwota złotych polskich, zostanie przeliczona na walutę do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty Kredytu podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A., obowiązującego w dniu dokonania wypłaty przez Bank.”
2. Spłata kredytu:
§ 10 ust. 6: „Rozliczenie każdej wpłaty dokonanej przez Kredytobiorcę, będzie następować według kursu sprzedaży waluty do której jest indeksowany Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A., obowiązującego w dniu wpływu środków do Banku.”
§ 17: „1. Do rozliczania transakcji wypłat i spłat Kredytów oraz Pożyczek stosowane są odpowiednio kursy kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A. walut zawartych w ofercie Banku obowiązujące w dniu dokonania transakcji.
2. Kursy kupna określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP minus marża kupna.
3. Kursy sprzedaży określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP plus marża sprzedaży.
4. Do wyliczenia kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bonku S.A. stosuje się kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP w danym dniu roboczym skorygowane o marże kupna sprzedaży GE Money Banku S.A. ustalane w sposób określony w ust 5.
5. Marże kupno/sprzedaży ustalane są raz na miesiąc. Wyliczenie ww. marż polega na obliczeniu różnicy pomiędzy średnimi kursami złotego do danych wolut ogłoszonymi w tabeli kursów średnich NBP w przedostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż, a średnią arytmetyczną z kursów kupna/sprzedaży stosowanych do transakcji detalicznych z pięciu banków na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego okres obowiązywania wyliczonych marż. Ww. banki to: PKO BP S.A.. Pekao S.A.. Bank Zachodni WBK S.A., Millennium Bank S.A. i Citibank Handlowy Polska S.A.
6. W przypadku, gdyby którykolwiek z ww. banków zaprzestał ogłaszania kursów kupna/sprzedaży walut, Zarząd GE Money Banku S.A. podejmie decyzję o dołączeniu do listy banków referencyjnych innego banku. Zmiana w tym zakresie nie będzie wymaga/a pisemnego aneksu do Umowy.
7. Marże kupna i sprzedaży GE Money Banku S.A. ustalane są z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku.
8. Obowiązujące w danym dniu roboczym kursy kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A. walut zawartych w ofercie Banku określane są przez Bank po godz. 15.00 poprzedniego dnia roboczego i wywieszane są w siedzibie Banku oraz publikowane na stronie internetowej GE Money Banku S.A. (www.gemoneybank.pl).”

Dość jedynie wskazać, iż jeżeli nawet jeden z dwóch faktorów składających się na ustalony kurs bankowy jest obiektywnie weryfikowalny i poddaje się kontroli (jak średni kurs NBP) to i tak drugi z faktorów, który może być ustalany w sposób arbitralny i wymykający się spod kontroli strony umowy, automatycznie wpływa na arbitralność i dowolność całego kursu. Ten bowiem stanowi wynik dodawania elementu jednego, obiektywnie kontrolowalnego i drugiego z nich podlegającego już wyłącznie dyskrecjonalnej sferze decyzji banku. (marża z § 17 wszak w umowie nie została nijak zdefiniowana ani umownie ograniczona). W ocenie Sądu należy zatem uznać, że wszelkie postanowienia odwołujące się do kursów waluty indeksacyjnej i możliwości jej samodzielnego ustalania w ramach tabeli zdefiniowanej w § 17 były sprzeczne z dobrymi obyczajami i naruszały rażąco interesy powódki w rozumieniu art. 3851 § 1 k.c. Takie rozwiązania dawały bowiem Bankowi, czyli tylko jednej ze stron stosunku prawnego, możliwość przerzucenia na powódkę ryzyka wynikającego z bankowego ustalenia kursów waluty indeksacyjnej i pozostawiały mu w istocie poprzez ukształtowanie marży, określoną swobodę w zakresie ustalania wysokości jej zadłużenia przez dowolną i pozbawioną jakichkolwiek czytelnych i obiektywnych kryteriów możliwość ustalania kursu przyjmowanego do rozliczenia spłaty kredytu.

Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z 21.02.2020 r. sygn. akt: I C 65/18


b. Umowa o kredyt hipoteczny z 2006, 2007, 2008 roku

1. Wypłata kredytu:
§ 1 ust. 1:
„W dniu wypłaty saldo jest wyrażane w walucie do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A., opisanej szczegółowo w § 17, następnie saldo walutowe przeliczane jest dziennie na złote polskie według kursu sprzedaży waluty do której indeksowany jest Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A., opisanej szczegółowo w § 17”
§ 7 ust. 2 zd. 4: „(…)Każdorazowo wypłacona kwota złotych polskich, zostanie przeliczona na walutę do której indeksowany jest Kredyt według kursu kupna waluty Kredytu podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A., obowiązującego w dniu dokonania wypłaty przez Bank.”
2. Spłata kredytu:
§ 10 ust. 6:
„Rozliczenie każdej wpłaty dokonanej przez Kredytobiorcę, będzie następować z datą wpływu środków do Banku, według kursu sprzedaży waluty, do której jest indeksowany Kredyt, podanego w Tabeli kursów kupno/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielonych przez GE Money Bank SA. obowiązującego w dniu wpływu środków do Banku. W przypadku dokonania nadpłaty, o ile Kredytobiorco nie złoży wniosku o dokonanie zmiany wysokości Raty, okres kredytowania ulega odpowiedniemu skróceniu, z zastrzeżeniem, że w przypadku zmiany oprocentowania zostaje przywrócony pierwotny okres kredytowania określony w § 1.”
§ 17: „1. Do rozliczania transakcji wypłat i spłat Kredytów stosowane są odpowiednio kursy kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A. walut zawartych w ofercie banku obowiązujące w dniu dokonania transakcji.
2. Kursy kupna określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP minus marża kupna.
3. Kursy sprzedaży określa się jako średnie kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP plus marża sprzedaży.
4. Do wyliczenia kursów kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Banku S.A. stosuje się kursy złotego do danych walut ogłoszone w tabeli kursów średnich NBP w danym dniu roboczym skorygowane o marże kupna/ sprzedaży GE Money Banku S.A.
5. Obowiązujące w danym dniu roboczym kursy kupna/sprzedaży dla kredytów hipotecznych udzielanych przez GE Money Bank S.A. walut zawartych w ofercie Banku określane są przez Bank po godz. 15.00 poprzedniego dnia roboczego i wywieszane są w siedzibie Banku oraz publikowane na stronie internetowej GE Money Banku S.A. (www.gemoneybank.pl).”

Idąc dalej wskazać należy, że wątpliwości co do przedmiotowej umowy powstają dopiero na etapie badania abuzywności zapisów umowy dotyczących indeksacji, a w szczególności § 17 umowy w zakresie ustalania kursu kupna.

Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z 17.03.2020 r. sygn. akt: I C 856/16

3. Bank BPH S.A.

Bank BPH S.A. jest następcą prawnym banku GE Money Bank S.A. oraz GE Banku Mieszkaniowego S.A. Jeśli chodzi o umowy kredytowe zawierane przez Bank BPH S.A. były to umowy kredytów indeksowanych. Zmianie uległy w zakresie opisu „Tabeli banku”. Mimo zastosowanych zmian bank mógł nadal dowolnie ustalać kursy przeliczenia w zakresie wypłaty jak i spłaty kredytu.
a. Umowa kredytu indeksowanego do CHF
§ 17: „1. Do rozliczania transakcji wypłat Kredytu w celu ustalenia walutowej kwoty indeksacji Kredytu stosowane są kursy kupna waluty, do której jest indeksowany Kredyt obowiązujące w Banku w momencie dokonania czynności przez Bank zgodnie z zasadami ustalania kursów walut w Banku. W przypadku złożenia przez Kredytobiorcę wniosku o wypłatę Kredytu lub transzy Kredytu wyrażonej w walucie indeksacji – kwota do wypłaty zostanie ustalona przy zastosowaniu kursu sprzedaży waluty indeksacji Kredytu podanego w Tabeli kursów kupna/sprzedaży. Do rozliczania transakcji splot Kredytu stosowane są kursy sprzedaży waluty, do której jest indeksowany Kredyt, obowiązujące w Banku w dniu dokonania transakcji zgodnie z zasadami ustalania kursów walut w Banku oraz zapisami§ 10. W przypadku, gdy kurs kupna Banku jest wyższy niż kurs średni podany przez Narodowy Bank Polski w poprzednim dniu roboczym dla danej waluty, zastosowanie ma ten kurs średni NBP. W przypadku, gdy kurs sprzedaży Banku jest niższy niż kurs średni podany przez Narodowy Bank Polski w poprzednim dniu roboczym dla danej waluty, zastosowanie ma ten kurs średni NBP. Rozliczenie przy zastosowaniu kursów sprzedaży lub kursów średnich NBP nie dotyczy splot w walucie do której indeksowany jest Kredyt. Sploty opisane w poprzednim zdaniu pomniejszają należności Banku z tytułu Kredytu o kwotę sploty.
2. Obowiązujące kursy kupna/sprzedaży walut zawartych w ofercie Banku określane są przez Bank oraz publikowane na stronie internetowej Banku (www.bph.p/l. Kursy mogą zmieniać się wielokrotnie w ciągu dnia i Kredytobiorcy znane jest ryzyko wynikające z możliwości takich zmian, w szczególności możliwość wystąpienia niedopłaty w sytuacji wzrostu kursu po zleceniu przez Kredytobiorcę przelewu.
3. Zmiany zasad ustalania kursów kupna/sprzedaży opisanych w niniejszym paragrafie nie wymagają zmiany postanowień Umowy. Kredytobiorca zgadza się na przekazywanie informacji o wysokości powyższych kursów oraz o zmianach zasad ich ustalania poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronie internetowej Banku. W przypadku zaprzestania ustalania przez Bank kursów kupna/sprzedaży dla transakcji związanych z kredytami hipotecznymi zastosowanie będą miały kursy kupna/sprzedaży publikowane przez Narodowy Bank Polski.”

a. Umowa kredytu zabezpieczonego na nieruchomości z 2007
1. Wypłata i spłata kredytu:
§ 1 ust. 1:„Na warunkach określonych w niniejszej Umowie Bank udziela Kredytobiorcy Kredyt brutto w wysokości (…) złotych (słownie złotych: …), indeksowanego kursem CHF, zwany dalej „Kredytem” z przeznaczeniem na zakup lokalu mieszkalnego położonego w (…) przy ulicy (…), zwanego dalej Nieruchomością. Na kwotę kredytu brutto składają się: a. Kwota Kredytu netto w wysokości (…) zł, b. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenia wniosku oraz przygotowanie i zawarcie Umowy od przyznanego Kredytu netto w wysokości (…) zł.”

§ 2 ust. 4:„Do rozliczenia transakcji wypłaty i spłat Kredytu stosowane są odpowiednio kursy kupna/sprzedaży walut w jakich indeksowany jest Kredyt zgodnie z tabelą kursów dla dewiz (rozliczenia bezgotówkowe) przeznaczoną dla określonego segmentu klientów (Blue, CitiGold, Staff) obowiązującą w Banku w momencie odpowiednio wypłaty/spłaty Kredytu.”

1. Euro Bank S.A.
Postanowień umownych stanowiących tzw. klauzule abuzywne czyli postanowienia niedozwolone w przypadku umów kredytowych zawieranych przez dawny Euro Bank S.A. poszukiwać należy zarówno w umowie jak i w regulaminie udzielania kredytów i pożyczek przez Euro Bank S.A. Jak w wielu innych przypadkach klauzule te odsyłają do Tabeli Banku zarówno jeśli chodzi o wypłatę jak i spłatę kredytu.

a. Umowa Kredytu Hipotecznego z 2009 roku
1. Wypłata kredytu:
§ 1 ust. 1 i 2 Umowy:„1. Bank udziela Kredytobiorcy, w oparciu o wniosek kredytowy, Kredytu na cele określone w niniejszej Umowie. Kredyt posiada cechy i jest udzielany na warunkach określonych niniejszą Umową i „Regulaminem udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych przez Euro Bank S.A.” (Regulamin). 2. Określenia użyte w Umowie mają znaczenie nadane w Regulaminie, stanowiącym integralną część Umowy.”
§ 6 ust. 1 Regulaminu: „Kredyt może zostać uruchomiony Jednorazowo lub wieloetapowo w postaci Transz, zgodnie z treścią Umowy. Wysokość zadłużenia z tytułu udzielonego Kredytu indeksowanego do waluty obcej wyrażona jest w walucie obcej, po przeliczeniu uruchomionych środków po kursie kupna danej waluty zgodnie z Tabelą obowiązującą w dniu ich uruchomienia.”
2. Spłata kredytu:
§ 7 ust. 6 Umowy: „Kwoty Rat spłaty Kredytu indeksowanego do waluty obcej określone są w walucie obcej a spłacane w PLN, przeliczone po kursie sprzedaży danej waluty zgodnie z Tabelą obowiązującą w dniu poprzedzającym dzień spłaty Raty określonym w Umowie.”

2. Bank Millennium S.A.

a. Umowa o MILLEKREDYT DOM z 2002 roku
Umowy o MILLEKREDYT DOM odsyłały do regulaminu Regulamin Kredytu Mieszkaniowego MILLEKREDYT DOM.
1. Wypłata kredytu:
§ 2 Umowy„2. Kredyt wypłacany jest w złotych.”
§ 3 Umowy„3. W przypadku kredytu w walucie obcej: 1) wnioskodawca wnioskuje o kredyt w walucie, stanowiący równowartość określonej kwoty wyrażonej w złotych, 2) kwota kredytu obliczana jest w walucie obcej według kursu kupna dewiz na podstawie obowiązującej w Banku w dniu podpisania umowy kredytu Tabeli Kursów Walut Obcych, 3) w przypadku kredytu wypłacanego jednorazowo wypłata następuje w równowartości kwoty kredytu według kursu kupna dewiz na podstawie obowiązującej w Banku w dniu wypłaty Tabeli Kursów Walut Obcych, 4) w przypadku kredytu wypłacanego w transzach: a) wypłata transz następuje w kwotach zgodnych z dyspozycją kredytobiorcy, wyrażonych w złotych, po zaakceptowaniu przez Bank, a zadłużenie obliczane jest według kursu kupna dewiz na podstawie obowiązującej w Banku w dniu wypłaty transz Tabeli Kursów Walut Obcych, z zastrzeżeniem lit. b ), b) ostatnia transza kredytu wypłacana jest po otrzymaniu dyspozycji kredytobiorcy, w równowartości kwoty pozostałego kredytu do wypłaty, wyrażonej w walucie obcej, przeliczonej na złote według kursu kupna dewiz na podstawie obowiązującej w Banku w dniu wypłaty Tabeli Kursów Walut Obcych, 5) w przypadku rozbieżności między kosztami przedsięwzięcia, a faktycznie wypłaconą kwotą kredytu: a) jeśli kwota wypłacona jest niższa od kosztów przedsięwzięcia – różnica powinna być pokryta ze środków kredytobiorcy; kredytobiorca może również złożyć wniosek o przyznanie dodatkowej kwoty kredytu na pokrycie różnicy, b) jeśli kwota wypłacona jest wyższa od kosztów przedsięwzięcia – różnica powinna być przeznaczona na wcześniejszą spłatę kredytu, w tym przypadku nie pobiera się prowizji od wcześniejszej spłaty, 6) przyznanie dodatkowej kwoty kredytu, o której mowa w pkt. 5, lit. a) wymaga sporządzenia aneksu do umowy i zmiany wpisu hipoteki.”
2. Spłata kredytu:
§ 8 ust. 4 Umowy: „W przypadku spłaty kredytu udzielonego w walucie obcej, spłata następuje według kursu sprzedaży dewiz na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych w dniu spłaty raty kredytu.”

Podobna klauzula dotycząca spłaty kredytu zawarta w umowie kredytowej Banku Millennium została wpisana do rejestru klauzul niedozwolonych pod nr 3179: W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 października 2011 r. (VI Wydział Cywilny – sygn. akt VI Ca 420/11)


b. Umowa o kredyt hipoteczny z 2006, 2007, 2008 roku
1. Wypłata kredytu:
§ 2 ust. 2:„Kredyt jest indeksowany do CHF, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy. Po uruchomieniu kredytu lub pierwszej transzy kredytu wypłacanego w transzach Bank wysyła do Kredytobiorcy pismo, informujące o wysokości pierwszej raty kredytu, kwocie kredytu w CHF oraz jego równowartości w CHF zgodnie z kursem kupna CHF według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu/transzy, przy czym zmiany kursów walut w trakcie okresu kredytowania mają wpływ na wysokość kwoty zaciągniętego kredytu oraz raty kapitałowo odsetkowej.”

Klauzula dotycząca wypłaty kredytu zawarta w umowie kredytowej Banku Millennium została wpisana do rejestru klauzul niedozwolonych pod nr 3178:Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 października 2011 r. (VI Wydział Cywilny – sygn. akt VI Ca 420/11)

2. Spłata kredytu:
§ 7 ust. 1:„Kredytobiorca zobowiązuje się, spłacić kwotę kredytu w CHF ustaloną zgodnie z § 2 w złotych polskich, z zastosowaniem kursu sprzedaży CHF obowiązującego w dniu płatności raty kredytu, zgodnie z Tabelą Kursów Walut Obcych Banku Millennium S.A.”

Podobna klauzula dotycząca spłaty kredytu zawarta w umowie kredytowej Banku Millennium została wpisana do rejestru klauzul niedozwolonych pod nr 3179: W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 października 2011 r. (VI Wydział Cywilny – sygn. akt VI Ca 420/11)

3. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (UNWW):
§ 9 ust. 7:„Dodatkowe zabezpieczenie kredytu do czasu, gdy saldo zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu stanie się równe lub niższe (…) PLN stanowi ubezpieczenie kredytów hipotecznych z niskim udziałem własnym Kredytobiorcy na podstawie umowy, zawartej przez Bank Millennium S.A. z TU lnterRisk S.A.”
§ 9 ust. 8:„Kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu Bankowi kosztów ubezpieczenia w wysokości (…) PLN za pierwszy 36-miesięczny okres trwania ochrony ubezpieczeniowej.”
§ 9 ust. 9:„Jeżeli w ciągu okresu 36 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej saldo zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu nie stanie się równe lub mniejsze niż (…) PLN, Kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu kosztów ubezpieczenia za kolejny 36-o miesięczny okres udzielonej Bankowi przez TU lnterRisk S.A. ochrony ubezpieczeniowej, o czym Kredytobiorca zostanie poinformowany przez Bank pisemnie.”

Umowy kredytowe zawierane przez ten bank są umowami kredytów denominowanych. Klauzule pozwalające na dowolne kształtowanie kursu wypłaty jak i spłaty kredytu bank zawierał bezpośrednio w Umowie kredytowej lub w załączniku do Umowy stanowiącym Zbiór Ogólnych Zasad Kredytowania (sytuacja najczęstsza).

a. Umowa kredytu hipotecznego denominowanego z 2005 roku

 
1. Wypłata kredytu:

 §
1 ust. 1: „Bank udziela Kredytobiorcy kredytu w złotowej równowartości waluty wymienialnej w kwocie (…) CHF (słownie: … CHF), zwanego dalej kredytem, z zastrzeżeniem ust. 5.”
§ 1 ust. 4:
„Uruchomienie kredytu następuje w złotych, przy jednoczesnym przeliczeniu kwoty kredytu na CHF po kursie kupna dewiz obowiązującym w banku w dniu uruchomienia kredytu.”
2. Spłata kredytu:
§ 10 ust. 2:„Kredytobiorca zobowiązany jest dokonywać spłaty rat kredytu w złotych, według kursy sprzedaży ogłaszanego przez Bank na dzień spłaty określony w niniejszej Umowie.”
b. Umowa kredytu hipotecznego z 2008 roku
1. Wypłata kredytu:
Poszczególne umowy zawierały dodatkowo sformułowanie kwoty przeznaczonej do wypłaty jako nie więcej niż. W ten sposób bank dodatkowo ograniczał swoje ryzyko walutowe dodatkowo podkreślając walutę świadczenia jak złote polskie.
§ 2 Umowy: „Kwota kredytu, z zastrzeżeniem § 18 ZOZK, wynosi (…) CHF (słownie: … ), nie więcej niż równowartość (…) PLN.”
§ 18 ust. 1 Zbioru Ogólnych Zasad Kredytowania w zakresie udzielania kredytów hipotecznych: „Kredyt uruchamiany jest w złotych, przy jednoczesnym przeliczeniu na wybraną przez Kredytobiorcę i określoną w Umowie walutę, po kursie kupna wg Tabeli kursów z dnia uruchomienia kredytu.”
§ 18 ust. 2 Zbioru Ogólnych Zasad Kredytowania w zakresie udzielania kredytów hipotecznych: „W przypadku wzrostu kursu waluty obcej w okresie między dniem zawarcia umowy a dniem uruchomienia kredytu/transz kredytu, kwota uruchomionego kredytu wyrażona w walucie wymienialnej może być niższa niż kwota określona w umowie. Kwotę kredytu wyrażoną w walucie obniża się w takim stopniu, by odpowiadała określonej w umowie równowartości kwoty kredytu w PLN. Zmiana kwoty kredytu w walucie w związku ze wzrostem kursu nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.”
§ 18 ust. 3 Zbioru Ogólnych Zasad Kredytowania w zakresie udzielania kredytów hipotecznych: „W przypadku spadku kursu waluty obcej w okresie między dniem zawarcia umowy a dniem uruchomienia kredytu/transz kredytu, kwota uruchomionego kredytu wyrażona w walucie wymienialnej może być wyższa niż kwota określona w umowie. Kwotę kredytu wyrażoną w walucie podwyższa się w takim stopniu, aby odpowiadała określonej w umowie równowartości kwoty kredytu w PLN. Zmiana kwoty kredytu w walucie w związku ze spadkiem kursu wymaga zawarcia aneksu do umowy.”
2. Spłata kredytu:
§ 18 ust. 4 Zbioru Ogólnych Zasad Kredytowania w zakresie udzielania kredytów hipotecznych: „Spłata kredytu denominowanego wraz z odsetkami następuje w złotych, w ratach określonych w walucie kredytu z Umowy kredytu, wg przeliczenia z dnia wpływu środków na rachunek kredytowy Kredytobiorcy, po ustalonym wg Tabeli kursów kursie sprzedaży dewiz obowiązującym w Banku w momencie dokonania powyższej operacji.”

1. Fortis Bank S.A.
a. Umowa kredytu hipotecznego z 2007 roku
1. Wypłata kredytu:
ust. 1 Umowy: „Kwota Kredytu: (…) CHF (słownie franków szwajcarskich: … ).”
ust. 5.2. Umowy: „Uruchomienie Kredytu nastąpi w transzach, w następujący sposób:
1) w łącznej wysokości nie większej niż (…) PLN (słownie złotych: …) określonej w akcie notarialnym ostatecznej umowy kupna-sprzedaży Kredytowanej Nieruchomości (zawartej pomiędzy Zbywcą i Kredytobiorcą), stanowiącej różnicę między ceną nabycia Kredytowanej Nieruchomości a wniesionym Wkładem własnym, na rachunek bankowy Zbywcy w następujący sposób:
a. w pierwszej kolejności (I transza) na (…) na rachunek bankowy wskazany w akcie notarialnym. Uruchamiana kwota Kredytu może zostać zwiększona o ewentualne odsetki naliczone przez okres od dnia wydania oświadczenia banku do dnia Uruchomienia Kredytu,
b. pozostała kwota (II transza), stanowiąca różnicę między ceną nabycia Kredytowanej Nieruchomości, wniesionym Wkładem własnym Kredytobiorcy, kwotą przekazaną na spłatę kredytu o którym mowa w pkt. 1.a) na rachunek bankowy Zbywcy, wskazany w tym akcie notarialnym.”
§ 2 ust. 20 Regulaminu: „20). Przewalutowanie – wymiana waluty dokonywana przez Bank i za jego zgodą, po obowiązującym w Banku w dniu dokonania wymiany kursie kupna/sprzedaży walut lub w przypadku wymiany waluty obcej na inną walutę obcą, po Kursie krzyżowym; obowiązujące w Banku kursy wymiany walut dostępne są w Jednostkach Banku, na Stronie internetowej, w Centrum telefonicznym lub udostępniane przez Bank w inny sposób; przewalutowanie może być dokonywane na wniosek Kredytobiorcy albo z inicjatywy Banku”
§ 4 ust. 5 Regulaminu:„5. Jeżeli zgodnie z dyspozycją Kredytobiorcy wyplata środków Uruchomionego Produktu kredytowego ma nastąpić w innej walucie niż waluta Produktu kredytowego określona w Umowie, to następuje to po Przewalutowaniu. Przewalutowanie następuje po kursie obowiązującym w momencie zaksięgowania dyspozycji Uruchomienia Produktu kredytowego.”

Zasadniczą przyczyną, dla której Sąd uznał, że sporna Umowa jest nieważna jest brak oznaczenia w treści Umowy, kwoty udzielonego kredytu. Kwestią wtórną, dodatkową jest natomiast to, iż wobec zastosowania przez pozwanego w Umowie postanowień abuzywnych, niewiążących powodów jako konsumentów ex tunc, sporny stosunek prawny uniemożliwia wykonanie zobowiązania.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25.09.2020 r. sygn. akt: XXV C 2778/19

2. Spłata kredytu:
ust. 8.7. Umowy: „Splata należności z tytułu Kredytu następuje z Rachunku numer: (…). Rachunek ten prowadzony jest w CHF i zasilany jest wyłącznie środkami w walucie, w której jest prowadzony. Kredytobiorca zobowiązany jest zapewnić na Rachunku wystarczającą kwotę środków do pokrycia wymagalnych należności Banku z tytułu Kredytu.”
§ 9 ust. 4 Regulaminu: „4. Jeżeli Kredytobiorca nie posiada na Rachunku wystarczających na spłatę kwot wpływów zabezpieczających jego spłatę kwot Produktu kredytowego oraz zapłaty odsetek i innych należności wynikających z Umowy, Bank może dokonać obciążenia innego prowadzonego przez siebie na rzecz Kredytobiorcy rachunku. Obciążenie rachunku następuje na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w Umowie. W przypadku, gdy obciążany rachunek prowadzony jest w innej walucie niż waluta Produktu kredytowego, obciążenie następuje po Przewalutowaniu.”

2. BGŻ S.A. (Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.)
a. Umowa kredytu budowlanego w walucie wymienialnej z 2007 roku
1. Wypłata i spłata kredytu:
§ 4 ust. 1 Umowy: „Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w ust. 3. Spłata kredytu następuje w złotych. Zmiana kursu waluty wpływa na wysokość salda § 4 ust. 1 umowy oraz § 37 ust. 1 i 2 i kredytu oraz raty kapitałowo-odsetkowej.”
§ 37 Regulaminu: „1. Kredyty w walutach wymienialnych wypłacane są w złotych, przy zastosowaniu kursu kupna, waluty obowiązującego w Banku w chwili wypłaty. 2. Kredyty w walutach wymienialnych podlegają spłacie w złotych, przy zastosowaniu kursu sprzedaży waluty obowiązującego w Banku w chwili spłaty.”
§ 38 Regulaminu: „1. Odsetki, prowizje oraz opłaty naliczane są w walucie Kredytu i podlegają spłacie w złotych, przy zastosowaniu kursu sprzedaży walut obowiązującego w Banku w chwili spłaty.
2. W przypadku kredytu w walucie wymienialnej, w celu ustalenia całkowitego kosztu i łącznej kwoty kosztów Kredytu, stosuje się kurs sprzedaży waluty Kredytu, obowiązujący w Banku w chwili ustalenia kosztu. W przypadku konieczności ustalenia w walucie wysokości kosztu podanego w złotych, stosuje się kurs kupna waluty Kredytu, obowiązujący w Banku w chwili ustalenia kosztu.”

Podstawą przyjęcia, że postanowienie przewidujące stosowanie kursów wyznaczanych przez bank przy wykonywaniu mechanizmu denominacji kredytu jest przyznanie przedsiębiorcy prawa do jednostronnego kształtowania wysokości świadczenia drugiej strony umowy. (…) Ponadto należy zauważyć, że pozwany nie negował, że przysługiwało mu uprawnienie do ustalania kursu kupna i sprzedaży CHF. Kwestionowane postanowienie umowy nie jest jednak abuzywne dlatego, że niejasna jest jego treść w zakresie, w jakim ustalenie kursu jest powierzone bankowi, a dlatego, że nie określa jednoznacznych i weryfikowalnych zasad określenia tego kursu. Kredytobiorca narażony jest w ten sposób na niczym nieograniczoną arbitralność decyzji banku, a równocześnie, wobec braku jakichkolwiek obiektywnych kryteriów, nie przysługują mu żadne środki, które pozwoliłyby chociażby na późniejszą weryfikację prawidłowości kursu ustalonego przez bank. Bez wątpienia stanowi to rażące naruszenie interesów konsumenta, narażając go na brak bezpieczeństwa i możliwości przewidzenia skutków umowy. Jest to przy tym postępowanie nieuczciwe, sprzeczne z dobrymi obyczajami jako rażąco naruszające równowagę stron umowy na korzyść strony silniejszej, która nie tylko może żądać spełnienia świadczenia w określonej przez siebie wysokości, ale też korzystać z szeregu postanowień o charakterze sankcji (m.in. podwyższone karne oprocentowanie, możliwość wypowiedzenia umowy), gdyby konsument takiego świadczenia nie spełniał.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 12.04.2019 r. sygn. akt: XXV C 212/18

1. Lukas Bank S.A.

Umowy kredytu denominowanego, zawarte przez Lukas Bank a przejęte przez Credit Agricole Bank Polska S.A. zawierały niedozwolone klauzule przeliczenia walutowego dotyczące wypłaty kredytu jak i spłaty kredytu bezpośrednio w swojej treści jak i stanowiącym załącznik do umowy regulaminie.
a. Umowa kredytu z 2008 roku
1. Wypłata kredytu:§ 4 ust. 1: „Kredyt zostanie wypłacony w całości w terminie do 3 dni roboczych po spełnieniu przez Kredytobiorcę wszystkich warunków wypłaty kredytu określonych w załączniku nr 2 do Umowy w następujący sposób: – do równowartości (…) PLN (co stanowi kwotę … CHF przeliczoną według kursu kupna dewiz z dnia … r.) na rachunek wskazany przez Zbywcę w umowie kupna – sprzedaży kredytowanej nieruchomości, – do równowartości (…) PLN (co stanowi kwotę …. CHF przeliczoną według kursu kupna dewiz z dnia …) z przeznaczeniem na zabezpieczenie różnic kursowych, po potrąceniu prowizji Banku. Niespełnienie wszystkich określonych w załączniku nr 2 warunków wypłaty kredytu w terminie 30 dni od podpisania umowy powoduje jej wygaśnięcie.”
§ 3 ust. 4 Regulaminu udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych w Lukas Banku S.A.: „Uruchomienie kredytu udzielonego w walucie obcej następuje w złotych polskich wg aktualnego w dniu uruchomienia kursu kupna dewiz.”

2. Spłata kredytu:
§ 4 ust. 2: „Kredyt zostanie wypłacony przez Bank w złotych polskich po przeliczeniu kwoty określonej w § 1 według aktualnego kursu kupna dewiz, obowiązującego w Tabeli kursów walut w LUKAS Banku w dniu wypłaty kredytu. Bank wstrzyma wypłatę kredytu w sytuacjach określonych w Regulaminie udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych w LUKAS Banku, zwanym dalej Regulaminem.”
§ 20 ust. 4 Regulaminu udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych w Lukas Banku S.A.: „Dla kredytów denominowanych rachunek techniczny jest prowadzony w walucie obcej, w jakiej został udzielony kredyt. Wpłaty i przelewy na rachunek techniczny są przeliczane na walutę rachunku po aktualnym kursie sprzedaży dewiz obowiązującym w Banku w dniu zaksięgowania wpłaty lub przelewu na rachunek.”

1. Deutsche Bank PBC S.A.

a. Umowa kredytu z 2007, 2008 roku
1. Wypłata kredytu:
§ 2 ust. 2 Warunków Umowy: „Kwota Kredytu będzie wypłacona Kredytobiorcy jednorazowo lub w transzach zgodnie z zapisami pkt. 2 Tabeli, po spełnieniu warunków do wypłaty Kredytu/transz Kredytu, na podstawie dyspozycji Kredytobiorcy wypłaty. Kredytu/transzy Kredytu złożonej najpóźniej na dwa dni robocze przed planowaną wypłatą. Wyplata następuje zgodnie z harmonogramem wypłat stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. Zmiana harmonogramu wypłat w okresie określonym w pkt 2 Tabeli w zakresie terminu wypłaty Kredytu/transz Kredytu oraz ich wysokości następuje za zgodą Banku na podstawie jednostronnej dyspozycji Kredytobiorcy i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Jeżeli Kredytobiorca nie dotrzyma warunków udzielenia kredytu lub utraci zdolność kredytową wówczas Bank może wypowiedzieć Umowę lub obniżyć kwotę przyznanego kredytu, jeżeli nie został on wypłacony w całości. W przypadku wypłaty w złotych lub innej walucie niż określona w pkt 2 Tabeli Bank zastosuje kurs kupna CHF opublikowany w „Tabeli kursów dla kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w walutach obcych Deutsche Bank PBC S.A.”, obowiązujący w Banku w dniu wypłaty kwoty Kredytu lub jego transzy.”
§ 3 Warunków Umowy: „Od przyznanego Kredytobiorcy Kredytu Bankowi przysługuje Prowizja określona w pkt 7 Tabeli. Prowizja ta będzie potrącona przez Bank w całości przy wypłacie Kredytu lub jego pierwszej transzy. Prowizja zostanie pobrana w złotych przy zastosowaniu kursu określonego w § 2 ust 2.”

2. Spłata kredytu:
§ 6 ust. 1 Warunków Umowy: „Spłata kredytu następować będzie poprzez obciążanie na rzecz. Banku Rachunku Bankowego Kredytobiorcy kwotą w złotych stanowiącą równowartość bieżącej Raty w CHF, zadłużenia przeterminowanego i innych należności Banku w CHF obliczonych przy zastosowaniu kursu sprzedaży CHF opublikowanego w „Tabeli kursów dla kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w walutach obcych Deutsche Bank PBC S.A.” obowiązującego w Banku na dwa dni robocze przed terminem każdej spłaty kwoty kredytu. Kredytobiorca zobowiązuje się zapewniać wpływ środków pieniężnych na Rachunek Bankowy Kredytobiorcy w wysokości pokrywającej należności Banku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień ich płatności. Jeżeli bank prowadzący Rachunek Bankowy odmówi obciążania tego Rachunku, wówczas Bank ma prawo do ponawiania obciążeń Rachunku Bankowego kwotą bieżącej Raty powiększoną o zadłużenie przeterminowane oraz inne należności aż do momentu spłaty wszystkich należności Banku. Za zgodą Banku Kredytobiorca może dokonywać spłat kredytu także w inny sposób w tym może dokonać spłaty również w CHF lub innej walucie. Jeżeli splata kredytu nastąpi w innej walucie niż określona w pkt 2 Tabeli, wówczas kwota ta zostanie przeliczona najpierw na złote po kursie kupna tej waluty, a następnie na CHF po kursie sprzedaży przy zastosowaniu kursów opublikowanych w „Tabeli kursów dla kredytów mieszkaniowych i konsolidacyjnych w walutach obcych Deutsche Bank PBC S.A.”

3. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (UNWW):
pkt 13 Umowy: „Kwota niskiego wkładu własnego podlegająca ubezpieczeniu: (…) CHF. Koszt ubezpieczenia (…) CHF (słownie … franków szwajcarskich).”
§ 10 ust. 13 Warunków Umowy: „W przypadku gdy Klient nie wykazał się posiadaniem wystarczających środków własnych na poziomie minimalnym określonym przez Bank, Bank odpowiednio zwiększając kwotę kredytu dokona wypłaty kredytu bez wniesienia przez Kredytobiorcę wymaganego wkładu własnego, jeżeli Niski Wkład Własny zostanie ubezpieczony w TU Europa S.A. Ubezpieczenie to stanowi zabezpieczenie do czasu spłaty przez Kredytobiorcę kapitału kredytu w kwocie odpowiadającej wysokości Niskiego Wkładu Własnego.
W związku z powyższym Kredytobiorca wyraża zgodę na objęcie ubezpieczeniem Niskiego Wkładu Własnego na okres 60 miesięcy kalendarzowych, licząc od dnia wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów ubezpieczenia w kwocie określonej w pkt. 13 Tabeli. Koszt ubezpieczenia w kwocie określonej w pkt., 13 Tabeli zostanie potrącony z kwoty kredytu w dniu jego wypłaty lub wypłaty jego pierwszej transzy i nie podlega on zwrotowi za niewykorzystany okres ubezpieczenia.
W przypadku nie spłacenia przez Kredytobiorcę kapitału kredytu, w kwocie odpowiadającej wysokości Niskiego Wkładu Własnego w terminie 60 miesięcy kalendarzowych, ubezpieczenie zostaje automatycznie przedłużone na okres kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych, na co Kredytobiorca wyraża zgodę. Wydłużenie okresu ubezpieczenia nie wymaga zawierania aneksu do Umowy. Bank pobierze dodatkową opłatę za kolejny okres ubezpieczenia poprzez obciążanie Rachunku Bankowego Kredytobiorcy kwotą opłaty – w przypadku, gdy waluta rachunku nie jest zgodna z walutą kredytu Bank dokona przewalutowania środków na walutę kredytu przy zastosowaniu kursu sprzedaży dewiz obowiązującego w Banku w dniu poboru opłaty-15 dnia miesiąca przed końcem miesiąca w którym upływa pierwotny okres ubezpieczenia a w przypadku gdy dzień 15 jest dniem wolnym od pracy w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu lub wezwie Kredytobiorcę do uiszczenia dodatkowej opłaty tytułem pokrycia kosztów ubezpieczenia.
Kredytobiorca zobowiązuje się zapewniać wpływ środków pieniężnych na Rachunek Bankowy Kredytobiorcy w wysokości pokrywającej kwotę opłaty najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień jej płatności.”

b. Umowa kredytu z 2009 roku
1. Wypłata kredytu:
ust. 2.3. Pozostałych postanowień kredytu: „Spłata Kredytu wraz z Oprocentowaniem Kredytu i innymi należnościami Banku powstałymi w związku z zawarciem Umowy Kredytu następuje poprzez obciążenie, w Dacie Wymagalności, Rachunku Bieżącego kwotą Raty i innych należności oraz poprzez przelew tych środków na Rachunek Bieżącej Obsługi Kredytu. W przypadku Kredytu walutowego należności Banku, wyrażone w walucie Kredytu, Bank pobiera poprzez obciążanie Rachunku Bieżącego kwotą w złotych, stanowiącą ich równowartość. Równowartość kwoty w złotych ustala się według kursu sprzedaży waluty obcej, obowiązującego w Banku na podstawie Tabeli Kursów, na dwa Dni Robocze przed Datą Wymagalności każdej należności Banku. Za zgodą Banku Kredytobiorca może dokonywać spłat Rat Kredytu walutowego także w inny sposób, w tym w szczególności dokonać spłaty w walucie Kredytu lub innej walucie obcej. Jeżeli spłata Rat Kredytu walutowego nastąpi w innej walucie niż waluta Kredytu, wówczas kwota wpłaty zostanie przeliczona najpierw na złote po kursie kupna tej waluty, a następnie na walutę Kredytu po kursie sprzedaży, przy zastosowaniu kursów obowiązujących w. Banku na podstawie Tabeli Kursów. Jeżeli spłata następuje po Dacie Wymagalności Raty lub innych należności, do przeliczenia walut stosuje się kursy z Daty Spłaty.”

2. Spłata kredytu:
pkt 2 załącznika nr 1 do Umowy kredytu: „Jeżeli wypłacona Kwota Kredytu walutowego (pomniejszona o Prowizję Przygotowawczą oraz Koszt ubezpieczenia Brakującego Wkładu Własnego) po przeliczeniu według kursu kupna obowiązującego w Banku na podstawie Tabeli Kursów z dnia Wypłaty Kredytu będzie wyższa niż kwota (…) zł. to nadwyżka Kredytu w Walucie Kredytu nad tę kwotę zostanie zaliczona w dniu Wypłaty Kredytu na poczet wcześniejszej spłaty kapitału Kredytu bez względu na uzgodnienie Okresu Odroczonej Spłaty Kapitału Kredytu. To samo dotyczy Kredytu wypłacanego w transzach, z tym, że podstawa do ustalenia kwoty nadwyżki jest kurs z dnia efektywnie dokonanej wypłaty każdej z transz Kredytu, zaś cała nadwyżka, o której mowa w zdaniu pierwszym, zostanie zaliczona na poczet wcześniejszej spłaty Kredytu w dniu wypłaty tej transzy Kredytu, której wyplata – choćby częściowo – powoduje przekroczenie progu ustalonego w zdaniu pierwszym.”

1. Getin Bank S.A. w Katowicach – DOM Oddziałem w Łodzi, Getin Bank S.A. DomBank Hipoteczny Oddział w Łodzi
a. Umowa kredytu hipotecznego denominowanego z 2005 roku
1. Wypłata kredytu:
§ 1 ust. 1: Bank udziela Kredytobiorcy kredytu w kwocie (…) złotych polskich (słownie: … złotych polskich) indeksowanego kursem CHF na warunkach określonych w niniejszej umowie.: kredytowej oraz „Regulaminie do umowy kredytu hipotecznego” zwanym dalej Regulaminem, stanowiącym integralną część umowy.”
§ 2 ust. 2: „W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczana na walutę do której indeksowany jest kredyt według kursu kupna walut określonego w „Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych – obowiązującego w dniu uruchomienia środków.”

2. Spłata kredytu:
§ 4 ust. 2: „Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w walucie indeksacyjnej – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w „Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych” do waluty wyrażonej w umowie – obowiązującego w dniu spłaty.”

b. Umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF z 2007, 2008 roku
1. Wypłata kredytu:
§ 1 ust. 1: „Bank udziela Kredytobiorcy kredytu w kwocie (…) złotych polskich (słownie: … złotych polskich) indeksowanego kursem CHF Przy założeniu, że uruchomiono całość kredytu w dacie sporządzenia umowy równowartość kredytu wynosiłaby … CHF , rzeczywista równowartość zostanie określona po wypłacie kredytu. Kredytobiorca oświadcza, iż jest świadomy ryzyka kursowego, związanego ze zmianą kursu waluty indeksacyjnej w stosunku do złotego, w całym okresie kredytowania i akceptuje to ryzyko.”

W ocenie Sądu za stwierdzeniem abuzywności klauzuli indeksacyjnej w całości (a więc nie tylko w zakresie tzw. klauzuli spreadowej) przemawiają wystarczająco już przytoczone argumenty związane z brakiem jednoznaczności tego warunku umownego. (….) Pozwany bank nie zawarł w umowie ani dokumentach związanych z jej zawarciem informacji o rzeczywistym zakresie możliwego do przewidzenia ryzyka kursowego – mimo iż od 2004 r. takie pouczenia funkcjonowały na rynku kredytów oraz pomimo obowiązku wynikającego z tzw. Rekomendacji S wydanej przez KNF w 2006 r. W realiach spornej umowy niedostateczna informacja o ryzyku kursowym praktycznie uniemożliwiała podjęcie racjonalnej decyzji związanej z zawarciem umowy. W ten sposób klauzula indeksacyjna zawierająca niejednoznacznie określony warunek ryzyka walutowego ewidentnie godzi w równowagę kontraktową stron stosunku prawnego na poziomie informacyjnym, co stanowi o naruszeniu przez tę klauzulę dobrych obyczajów.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 6.02.2020 r. sygn. akt: XXV C 1046/17

§ 6 ust. 1: „Bankowa Tabela kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut, zwana Tabelą Kursów – sporządzana przez merytoryczną komórkę Banku na podstawie kursów obowiązujących na rynku międzybankowym w chwili sporządzania tabeli i po ogłoszeniu kursów średnich przez NBP, tabela sporządzana jest o godz.16.00 każdego dnia roboczego i obowiązuje przez cały następny dzień roboczy.”
§ 9 ust. 2: „W dniu wypłaty kredytu lub każdej transzy kredytu kwota wypłaconych środków będzie przeliczana do CHF według kursu kupna walut określonego w Tabeli Kursów – obowiązującego w dniu uruchomienia środków.”

Podstawą przyjęcia, że postanowienie przewidujące stosowanie kursów wyznaczanych przez bank przy wykonywaniu mechanizmu indeksacji kredytu jest przyznanie przedsiębiorcy prawa do jednostronnego kształtowania wysokości świadczeń stron umowy. Dotyczy to najpierw kwoty postawionej do dyspozycji kredytobiorcy, a następnie wysokość świadczeń kredytobiorcy, tj. wyrażonych w złotych rat, które zobowiązany jest spłacać. Kredytobiorca narażony jest w ten sposób na niczym nieograniczoną arbitralność decyzji banku, a równocześnie, wobec braku jakichkolwiek kryteriów, nie przysługują mu żadne środki, które pozwoliłyby chociażby na późniejszą weryfikację prawidłowości kursu ustalonego przez bank. Bez wątpienia stanowi to rażące naruszenie interesów konsumenta, narażając go na brak bezpieczeństwa i możliwości przewidzenia skutków umowy. Jest to przy tym postępowanie nieuczciwe, sprzeczne z dobrymi obyczajami jako rażąco naruszające równowagę stron umowy na korzyść strony silniejszej, która nie tylko może żądać spełnienia świadczenia w określonej przez siebie wysokości, ale też korzystać z szeregu postanowień o charakterze sankcji (m.in. podwyższone karne oprocentowanie, możliwość wypowiedzenia umowy), gdyby konsument takiego świadczenia nie spełniał.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 6.02.2020 r. sygn. akt: XXV C 1046/17

2. Spłata kredytu:
§ 10 ust. 3: „Wysokość zobowiązania będzie ustalana jako równowartość wymaganej spłaty wyrażonej w CHF – po jej przeliczeniu według kursu sprzedaży walut określonego w „Bankowej tabeli kursów walut dla kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut obcych” do CHF obowiązującego w dniu spłaty.”

Natomiast, zdaniem Sądu, postanowienia zawarte w § 6 pkt 1 umowy, § 9 pkt 2 umowy, § 10 pkt 3 umowy (…) są postanowieniami abuzywnymi. Po pierwsze, postanowienia umowne dotyczące klauzul waloryzacyjnych nie zostały z powodami indywidualnie uzgodnione. Art. 385¹ § 3 k.c. stanowi, że nie uzgodnione indywidualnie są te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 27.08.2018 r. sygn. akt: XXV C 342/17

§ 14 ust. 3: „Jeżeli Kredytobiorca, mimo upływu okresu wypowiedzenia, nie ureguluje należności, Bank w następnym dniu po upływie terminu wypowiedzenia, dokonuje przewalutowania całego wymagalnego zadłużenia na PLN, z zastosowaniem aktualnego kursu sprzedaży dewiz, określonego przez Bank w Tabeli Kursów. Poczynając od dnia przewalutowania Bank pobiera od wymagalnego kapitału karne odsetki w wysokości 2-krotności oprocentowania kredytów udzielanych w PLN (nie indeksowanych do waluty obcej) przy zastosowaniu aktualnego z dnia przewalutowania wskaźnika DBPLN oraz marży obowiązującej w dniu wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy.”

2. Noble Bank S.A. w Warszawie – Oddział Specjalistyczny Metrobank
Noble Bank S.A. zawierał umowy kredytów indeksowanych, bank ten używał jednak zamiennie pojęć „indeksowany” i „denominowany”. Oznacza to, że pojęcia te błędnie przez niego wykorzystywane. Klauzule walutowe występują zarówno w umowie jak i w regulaminie. Tabela banku jest tutaj przywoływana zarówno jeśli chodzi o moment wypłaty kredytu jak i jego spłaty.

a. Umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF z 2007 roku

§ 13 Umowy: „Poniższe załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy Kredytu: a. Regulamin Kredytowania Hipotecznego Noble Bank S.A. w Warszawie – Oddział Specjalistyczny Metrobank, (…)”
1. Wypłata kredytu:
§ 11 pkt 7 Regulaminu: „Uruchomienie kredytu (lub jego transzy) denominowanego do waluty obcej następuje w PLN przy jednoczesnym przeliczeniu uruchomionej kwoty w dniu wypłaty na walutę wskazaną w Umowie Kredytu wg kursu kupna danej waluty ustalonego przez Bank w aktualnej Tabeli Kursów.”
2. Spłata kredytu:
§ 12 pkt 7 Regulaminu: „W przypadku kredytu denominowanego kursem waluty obcej Harmonogram Spłat kredytu jest wyrażony w walucie kredytu. Kwota raty spłaty obliczana jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów z dnia spłaty.”

Ponadto Bank załączał do umów kredytowych formularz oświadczenia o ryzyku, który musiał zostać podpisany przez klienta przy zawieraniu umowy. Oświadczenie to było oświadczeniem wiedzy o tym, iż kurs banku nie będzie odbiegał od kursu NBP więcej niż o wskazaną w nim wartość.

Klauzula pozwalająca na doliczenie opłaty za podpisanie aneksu do kwoty kredytu jako podwyższenie salda kredytowego znalazła się w rejestrze klauzul niedozwolonych pod nr 3519:Kredytobiorca wyraża zgodę, aby wszelkie koszty i opłaty związane z Programem DOM BankAssurance w trakcie uczestnictwa w Programie, były doliczane do kwoty kredytu w trybie podwyższenia bieżącego salda kredytowego, a w przypadku ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych do raty kredytu.

Sąd Apelacyjny wyrok z dnia 14 lipca 2011 r. sygn. akt VI ACa 74/11; Sąd Najwyższy postanowienie z dnia 14 czerwca 2012 r. I CSK 657/11

1. Umowa o Mieszkaniowy Kredyt Budowlano-Hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF z 2008 roku
Jest to umowa kredytu indeksowanego. Zawiera bowiem określenie kwoty kredytu w złotych polskich. Indeksacja walutowa obejmuje zarówno kwotę wypłaty kredytu jak i jego spłaty.
1. Wypłata kredytu:
§ 1 ust. 1: „Bank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek z dnia (…) roku kredytu w złotych indeksowanego kursem CHF w wysokości (…) złotych ( słownie złotych: … ), z czego kwota (…) złotych jest przeznaczona na sfinansowanie celu określonego w ust. 3 (przeznaczenie kredytu), kwota (…) złotych pokryje należną Bankowi prowizję, a Kredytobiorca zaciąga kredyt i zobowiązuje się do jego wykorzystania zgodnie z warunkami niniejszej umowy. Równowartość wskazanej kwoty w walucie CHF zostanie określona na podstawie gotówkowego kursu kupna CHF Banku z dnia wypłaty (uruchomienia) pierwszej transzy kredytu (kurs notowany z pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A w tym dniu) i zostanie podana w harmonogramie spłat.”
§ 2 ust. 4: „Kredyt zostanie uruchomiony w złotych, a jego równowartość· w walucie CHF ustalona zostanie według kursu kupna określonego w § 1 ust. 1, w dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu. Kolejne transze kredytu będą uruchamiane w złotych, a ich równowartość w walucie CHF będzie ustalana każdorazowo według kursu kupna na podstawie gotówkowego kursu kupna CHF Banku z dnia wypłaty (uruchomienia) danej transzy kredytu (kurs notowany z pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A w tym dniu).”
2. Spłata kredytu:
§ 5 ust. 1: „Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu wraz z odsetkami oraz innymi zobowiązaniami wynikającymi z umowy kredytu. Kredyt, odsetki oraz inne zobowiązania wyrażone w CHF będą spłacane w złotych jako równowartość raty w CHF przeliczonej według gotówkowego kurs sprzedaży CHF Banku z dnia wymagalnej spłaty raty (kurs notowany z pierwszej tabeli kursowej Banku – tabela A, w tym dniu). Inne zobowiązania wynikające z umowy wyrażone w złotych będą płatne w złotych. Zmiana kursu walutowego będzie miała wpływ na wysokość rat kapitałowo-odsetkowych oraz na wartość kredytu. W przypadku zwiększenia kursu walutowego, raty kapitałowo-odsetkowe ulegną zwiększeniu, natomiast w przypadku obniżenia kursu walutowego raty kapitałowo-odsetkowe ulegną zmniejszeniu. Wartość kredytu będzie wzrastała w przypadku wzrostu kursu walutowego lub malała w przypadku spadku kursu walutowego.”

1. BRE Bank S. A. Departament Bankowości Elektronicznej ,,mBank”
a. „mPLAN” Umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych waloryzowany kursem CHF z 2008

1. Wypłata kredytu:
§ 1 ust. 3A: „Kwota kredytu wyrażona w walucie waloryzacji na koniec dnia (…) według kursu kupna waluty z tabeli kursowej BRE Banku SA wynosi (…) CHF. Kwota niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Banku. Wartość kredytu wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia kredytu może być różna od podanej w niniejszym punkcie.”
§ 7 ust. 1: „mBank udziela Kredytobiorcy, na Jego wniosek, Kredytu hipotecznego przeznaczonego na cel określony w § 1 ust. 1, zwanego dalej Kredytem w kwocie określonej w § 1 ust. 2, waloryzowanego kursem kupna waluty CHF wg tabeli kursowej BRE Banku S.A. Kwota Kredytu wyrażona w CHF walucie jest określona na podstawie kursu kupna waluty CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. z dnia i godziny uruchomienia Kredytu.”

2. Spłata kredytu:
§ 11 ust. 4: „Raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A,. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.”

Klauzula dotycząca spłaty kredytu we wszystkich umowach BRE BANKU jest taka sama i została zamieszczona na liście klauzul niedozwolonych pod nr 5743: Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 27 grudnia 2010 r.,sygn. akt XVII AmC 1531/09


§ 13 ust. 5: „Wcześniejsza splata całości Kredytu lub raty kapitałowo-odsetkowej a także splata przekraczająca wysokość raty powoduje, że kwota spłaty jest przeliczana po kursie sprzedaży CHF, z tabeli kursowej BRE Banku S.A, obowiązującym na dzień i godzinę spłaty.”
3. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (UNWW):
§ 3 ust. 3:„Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Kredytu w TU ALLIANZ POLSKA SA na 36 – miesięczny okres ubezpieczenia. Jeśli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita splata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia, ubezpieczenie podlega automatycznej kontynuacji, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 108 miesięcy, licząc od miesiąca., w którym nastąpiła wyplata Kredytu. Kredytobiorca upoważnia mBank do pobrania środków tytułem zwrotu kosztów ubezpieczenia w wysokości (…) % różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym Kredytobiorcy, a wkładem wniesionym faktycznie przez Kredytobiorcę, tj. (…) zł oraz zwrotu kosztów z tytułu kontynuacji przedmiotowego ubezpieczenia z rachunku wskazanego w § 6 bez odrębnej dyspozycji.”

b. Umowa o pożyczkę hipoteczną dla osób fizycznych „mPlan” waloryzowaną kursem CHF

§ 1 ust. 2A: „Kwota Pożyczki wyrażona w walucie waloryzacji na koniec dnia (…) według kursu kupna waluty z tabeli kursowej BRE Banku SA wynosi (…) CHF. Kwota niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Banku.”
§ 7 ust. 1: „(…) Kwota Pożyczki wyrażona w walucie CHF jest określona na podstawie kursu kupna waluty w CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. z dnia i godziny uruchomienia Pożyczki”
§ 11 ust. 4: „Raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A., obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.”

Klauzula dotycząca spłaty kredytu we wszystkich umowach BRE BANKU jest taka sama i została zamieszczona na liście klauzul niedozwolonych pod nr 5743: Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 27 grudnia 2010 r.,sygn. akt XVII AmC 1531/09


2. BRE Bank S. A. Oddział Bankowości Detalicznej w Łodzi ,,MultiBank”

a. „MULTIPLAN” Umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych waloryzowany kursem CHF z 2006
1. Wypłata kredytu:
§ 1 ust. 3A: „Kwota kredytu wyrażona w walucie waloryzacji na koniec dnia (…) według kursu kupna waluty z tabeli kursowej BRE Banku SA wynosi (…) CHF . Kwota niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Banku. Wartość kredytu wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia kredytu, może być różna od podanej w niniejszym punkcie.”
§ 7 ust. 1: „MultiBank udziela Kredytobiorcy na Jego wniosek Kredytu hipotecznego przeznaczonego na cel określony w § 1 ust. 1 zwanego dalej Kredytem. w kwocie określonej w § 1 ust. 2, waloryzowanego kursem kupna waluty CHF wg tabeli kursowej BRE Banku S.A. Kwota Kredytu wyrażona w CHF walucie jest określona na podstawie kursu kupna waluty CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. z dnia i godziny uruchomienia Kredytu/transzy.”
2. Spłata kredytu:
§ 11 ust. 5: „Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.”

Klauzula dotycząca spłaty kredytu we wszystkich umowach BRE BANKU jest taka sama i została zamieszczona na liście klauzul niedozwolonych pod nr 5743: Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 27 grudnia 2010 r.,sygn. akt XVII AmC 1531/09


§ 13 ust. 5: „Wcześniejsza spłata całości Kredytu lub raty kapitało-odsetkowej, a także spłata przekraczająca wysokość raty powoduje, że kwota spłaty jest przeliczana po kursie CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującym w dniu i godzinie spłaty.”
3. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (UNWW):
§ 3 ust. 3: „Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Kredytu w TU EUROPA S.A. i tym samym opłacenie składki ubezpieczeniowej za 36-miesięczny okres ubezpieczenia w wysokości (…) % różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym. Kredytobiorcy, a wkładem wniesionym faktycznie przez Kredytobiorcę, tj. (…) zł. Jeśli z upływem pełnych 36 miesięcy okresu ubezpieczenia nie nastąpi całkowita spłata zadłużenia objętego ubezpieczeniem ani inne zdarzenie kończące okres ubezpieczenia Kredytobiorca zobowiązuje się do kontynuacji ubezpieczenia i tym samym opłacenia składki ubezpieczeniowej w wysokości (…) % od kwoty niespłaconego brakującego wkładu własnego, przy czym łączny okres ubezpieczenia nie może przekroczyć 108 miesięcy, licząc od miesiąca, w którym nastąpiła wypłata Kredytu. Kredytobiorca upoważnia MultiBank do pobrania środków na opłacenie składki z tytułu kontynuacji ubezpieczenia z rachunku wskazanego w § 6 bez odrębnej dyspozycji.”

b. „MULTIPLAN” Umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych waloryzowany kursem CHF z 2006 (Umowa tzw. starego portfela)
1. Wypłata kredytu:
§ 1 ust. 3A: „Kwota kredytu wyrażona w walucie waloryzacji na koniec dnia (…) r. według kursu kupna waluty z tabeli kursowej BRE Banku SA wynosi (…) CHF. Kwota niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Banku. Wartość kredytu wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia kredytu, może być rożna od podanej w niniejszym punkcie”
§ 7 ust. 1: MultiBank udziela Kredytobiorcy, na Jego wniosek, Kredytu hipotecznego przeznaczonego na cel określony w § 1 ust. 1, zwanego dalej Kredytem, w kwocie określonej w § 1 ust. 2, waloryzowanego kursem kupca waluty CHF wg tabeli kursowej BRE Banku S.A. Kwota kredytu wyrażona w CHF walucie jest określona na podstawie kursu kupna waluty CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. z dnia i godziny uruchomienia Kredytu.
2. Spłata kredytu:
§ 11 ust. 5: „Raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50”

Klauzula dotycząca spłaty kredytu we wszystkich umowach BRE BANKU jest taka sama i została zamieszczona na liście klauzul niedozwolonych pod nr 5743: Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 27 grudnia 2010 r.,sygn. akt XVII AmC 1531/09


§ 13 ust. 5: „Wcześniejsza spłata całości Kredytu lub raty kapitałowo-odsetkowej a także spłata przekraczająca wysokość raty powoduje, że kwota spłaty jest przeliczana po kursie sprzedaży CHF, z tabeli kursowej BRE Banku S.A., obowiązującym na dzień i godzinę spłaty.”
3. Dowolne kształtowanie oprocentowania:
§ 10: „1. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, która w dniu zawarcia Umowy ustalona jest w wysokości określonej w § 1 ust. 8.
2. Zmiana wysokości oprocentowania Kredytu może nastąpić w przypadku zmiany stopy referencyjnej określonej dla danej waluty oraz zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej), którego waluta jest podstawą waloryzacji.
3. O każdej zmianie oprocentowania Multibank zawiadamia Kredytobiorcę i Poręczycieli na piśmie. Informacja na temat obowiązującego oprocentowania Kredytu podawana będzie również do wiadomości w palcówkach i na stronach internetowych MultiBanku. Informację o wysokości rat kapitałowo-odsetkowych po zmianie oprocentowania Kredytobiorca może uzyskać za pośrednictwem MultiLinii oraz sieci Internet. MultiBank sporządzi i wyśle harmonogram spłat określający nową wysokość rat spłaty Kredytu.
4. W przypadku zmiany stóp procentowych w MultiBanku zmiana oprocentowania dla uruchomianego Kredytu nastąpi w dniu spłaty najbliższej raty wynikającej z harmonogramu spłat, której płatność wypada po dniu, od którego obowiązuje zmienione oprocentowanie w MultiBanku.
5. Zmiana oprocentowania Kredytu nieuruchomionego następuje od dnia wejścia zmiany w życie.
6. Zmiana wysokości oprocentowania Kredytu dokonana zgodnie z postanowieniami niniejszego § nie stanowi zmiany Umowy.”

c. „MULTIPLAN” Umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych waloryzowany kursem CHF z 2007
1. Wypłata kredytu:
§ 1 ust. 3A: „Kwota kredytu wyrażona w walucie waloryzacji na koniec dnia (…) r. według kursu kupna waluty z tabeli kursowej BRE Banku SA wynosi (…) CHF. Kwota niniejsza ma charakter informacyjny i nie stanowi zobowiązania Banku. Wartość kredytu wyrażona w walucie obcej w dniu uruchomienia kredytu, może być rożna od podanej w niniejszym punkcie.”

2. Spłata kredytu:
§ 11 ust. 4: „Raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.”

Klauzula dotycząca spłaty kredytu we wszystkich umowach BRE BANKU jest taka sama i została zamieszczona na liście klauzul niedozwolonych pod nr 5743: Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 27 grudnia 2010 r.,sygn. akt XVII AmC 1531/09


§ 13 ust. 5: „Wcześniejsza splata całości Kredytu lub raty kapitałowo-odsetkowej a także spłata przekraczająca wysokość raty powoduje, że kwota spłaty jest przeliczana po kursie sprzedaży CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A., obowiązującym na dzień i godzinę spłaty.”

1. Bank BPH S.A. z siedzibą w Krakowie
a. Umowa kredytu hipotecznego z 2005 roku
1. Wypłata i spłata kredytu:

ust. 2 pkt 2 załącznika nr 7: „Jednocześnie Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości, że: (…) 2) kwota kredytu lub transzy kredytu wypłacana jest w złotych po przeliczeniu według kursu kupna waluty kredytu obowiązującego w Banku w dniu wypłaty kwoty kredytu lub transzy kredytu. zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH S.A. ogłaszaną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kursów walut obowiązujących w Banku”
ust. 2 pkt 4 załącznika nr 7: „Jednocześnie Kredytobiorca przyjmuje do wiadomości, że: (…) 4) kwota spłaty podlega przeliczeniu na złote po kursie sprzedaży waluty kredytu obowiązującym w Banku w dniu dokonywania spłaty, zgodnie z Tabelą kursów walut Banku BPH S.A ogłaszaną w siedzibie Banku z zastosowaniem zasad ustalania kursów walut obowiązujących w Banku.”

1. Nordea Bank Polska S.A.
Większość umów kredytowych tego banku stanowią umowy kredytów denominowanych. Bank udzielał jednak także kredytów indeksowanych.
a. Umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat z 2007
Poszczególne umowy zawierały dodatkowo sformułowanie kwoty przeznaczonej do wypłaty jako nie więcej niż. W ten sposób bank dodatkowo ograniczał swoje ryzyko walutowe dodatkowo podkreślając walutę świadczenia jak złote polskie. Sformułowanie pojawiało się w nowszych wersjach Umów.
1. Wypłata kredytu:
§ 1 ust. 1 Części Ogólnej Umowy: „Kredyt mieszkaniowy NORDEA-HABITAT jest udzielany w złotych.”
§ 1 ust. 2 Części Ogólnej Umowy: „W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu wypłacana w złotych, zostanie określona poprzez przeliczenie na złote kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów, obowiązującą w Banku w dniu uruchomienia środków, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych.”
§ 11 ust. 2 i 3 Części Ogólnej Umowy: „1. W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, wypłata środków następuje w złotych, w kwocie stanowiącej równowartość wypłacanej kwoty wyrażonej w walucie obcej. 2. Do przeliczeń kwot waluty uruchamianego kredytu stosuje się kurs kupna waluty obcej według Tabeli kursów obowiązującej w Banku w dniu wypłaty środków, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych.”

2. Spłata kredytu:
§ 13 ust. 7 Części Ogólnej Umowy: „W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej: 1/ harmonogram spłat kredytu wyrażony jest w walucie, w której kredyt jest denominowany, 2/ spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej, 3/ do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów obowiązującej w Banku w dniu spłaty, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych.”
b. Umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat (Kredyt budowlano-hipoteczny przeznaczony na finansowanie inwestycji budowlanej) z 2008 roku
1. Wypłata kredytu:

§ 1 ust. 1 Części Szczególnej Umowy: „Kredyt denominowany udzielony w złotych w kwocie, stanowiącej równowartość (…) CHF (słownie CHF: …).”
§ 1 ust. 1 Części Ogólnej Umowy: „Kredyt mieszkaniowy NORDEA-HABITAT jest udzielany w złotych.”
§ 1 ust. 2 Części Ogólnej Umowy: „W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, kwota kredytu wypłacana w złotych zostanie określona poprzez przeliczenie na złote kwoty wyrażonej w walucie, w której kredyt jest denominowany, według kursu kupna tej waluty, zgodnie z Tabelą kursów, obowiązującą w Banku w dniu uruchomienia środków, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych.”
§ 12 ust. 2 i ust. 3 Części Ogólnej Umowy: „ 2. W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, wypłata środków następuje w złotych, w kwocie stanowiącej równowartość wypłacanej kwoty wyrażonej w walucie obcej. 3. Do przeliczeń kwot walut uruchamianego kredytu stosuje się kurs kupna waluty obcej według Tabeli kursów obowiązującej w Banku w dniu wypłaty środków, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych.”
2. Spłata kredytu:
§ 5 ust. 6 Części Szczególnej Umowy: „Środki pobierane będą z rachunku numer (…).”
§ 5 ust. 11 Części Szczególnej Umowy: „Zasady spłaty kredytu określone są w § 15-18 COU.”
§ 15 ust. 7 pkt 2 i ust. 7 pkt 3 Części Ogólnej Umowy: „W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej: (…) 2) Spłata następuje w złotych, w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej, 3) Do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłacanego kredytu, stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów obowiązującej w Banku w dniu spłaty, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych.”

2. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Co do zasady wszystkie umowy kredytowe „Własny Kąt Hipoteczny” są umowami kredytów denominowanych. PKO BP zdarzają się jednak pojedyncze przypadki umów, w których kwota kredytu została określona w złotych polskich, zatem stanowiły one kredyt indeksowany. Mimo określenia kwoty kredytu w CHF, jego wypłata następowała w PLN. Umowy kredytów „Własny Kąt Hipoteczny” jako umowy zawierane na zakup nieruchomości położonej na terenie Polski czyli finansowanie zobowiązań krajowych. Wobec tego wypłata CHF była zabiegiem księgowym a nie fizyczną wypłatą CHF.
a. Umowa kredytu hipotecznego MIX z 2007 roku
Niektóre umowy zawierały dodatkowo sformułowanie kwoty przeznaczonej do wypłaty jako nie więcej niż. W ten sposób bank dodatkowo ograniczał swoje ryzyko walutowe dodatkowo podkreślając walutę świadczenia jak złote polskie.
1. Wypłata kredytu:
§ 5 ust. 3: „Kredyt może być wypłacany: 1) w walucie wymienialnej – na finansowanie zobowiązań za granicą i w przypadku zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu walutowego, 2) w walucie polskiej na finansowanie zobowiązań w kraju.”
§ 5 ust. 4: „W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2, stosuje się kurs kupna dla dewiz aktualna Tabela kursów) obowiązujący w PKO S.A. w dniu realizacji zlecenia płatniczego.”

Zgodnie z § 5 ust. 3 umowy kredyt mógł być wypłacony tylko w walucie polskiej, gdyż strony z góry ustaliły, że był on przeznaczony na finansowanie zobowiązań w kraju, stąd zapis o możliwości wypłaty w walucie na finansowanie zobowiązań za granicą był bezprzedmiotowy i miał charakter mylący. Umowa nie przewidywała też możliwości spłacania kredytu w walucie obcej. (…) Wprawdzie umowa stron deklaratywnie wskazywała, że kredyt jest udzielany w walucie obcej (podtytuł umowy), a bank zobowiązał się do pozostawienia do dyspozycji kredytobiorców kredyt w kwocie (….) CHF (§ 2 ust. 1 umowy), jednakże analiza dalszych postanowień umowy wykluczała możliwość oceny przedmiotowego kredytu jako walutowego. (…) Złotowy charakter kredytu nie wydaje się zaskakujący w świetle tego, że kredytobiorcy potrzebowali środków na finansowanie zobowiązań w kraju, co zaznaczyli we wniosku kredytowym, zaś pozwany bank nie deklarował, że posiada środki w walucie obcej i gotów jest im realnie udostępnić.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 12.07.2019 r. sygn. akt: XXIV C 1291/17

2. Spłata kredytu:
§ 13 ust. 7: „Potrącanie środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej następuje w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt, według obowiązującego w PKO BP SA w dniu wymagalności, kursu sprzedaży dla dewiz (aktualna Tabela kursów).”

Jeśli chodzi o kwotę raty kredytu, to miała ona wynosić „równowartość kwoty kredytu lub raty w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt, według obowiązującego w (…) SA w dniu wymagalności, kursu sprzedaży dla dewiz (aktualna Tabela kursów)”, co wynika z § 13 ust. 7 umowy. (…) Nie można uznać za jednoznaczne takiego ukształtowania treści umowy o kredyt udzielony w złotych polskich i denominowany do waluty obcej, z którego nie wynika kwota udzielonego kredytu. W przypadku kredytu denominowanego o jednoznaczności można byłoby mówić jedynie wówczas, gdyby umowa określała wysokość udzielonego kredytu w dniu jej zawarcia. (…) W chwili zawarcia umowy powodowie, ani zresztą przedstawiciele banku, którzy zawierali z nimi umowę, nie znali konkretnych wartości, jakie mogły się pojawić w tabeli kursów obowiązującej w banku w dniu przeliczania kwoty kredytu wyrażonej w walucie obcej na polskie złote, celem wypłaty kredytu, ani w dniach wyliczania kolejnych rat do spłaty. Umowa nie określała podstaw, aby je ustalić. Określenie wysokości kursów walut z tabel banku zostało pozostawiona swobodzie banku.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 12.07.2019 r. sygn. akt: XXIV C 1291/17

b. Umowa kredytu hipotecznego WŁASNY KĄT hipoteczny z 2005, 2006, 2007 roku
1. Wypłata kredytu:
§ 5 ust. 3: „Kredyt może być wypłacany: 1) w walucie wymienialnej – na finansowanie zobowiązań za granicą i w przypadku zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu walutowego, 2) w walucie polskiej – na finansowanie zobowiązań w kraju.”
§ 5 ust. 4: „W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje się kurs kupna dla dewiz (aktualna Tabela kursów) obowiązujący w PKO BP SA w dniu realizacji zlecenia płatniczego.”

Zgodnie z § 5 ust. 3 obu umów kredyt mógł być wypłacony tylko w walucie polskiej, gdyż strony z góry ustaliły, że był on przeznaczony na finansowanie zobowiązań w kraju. Umowa nie przewidywała też możliwości spłacania go w walucie obcej.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 27.09.2019 r. sygn. akt: XXIV C 222/17

2. Spłata kredytu:
§ 13 ust. 7: „Potrącanie środków z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej następuje w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt, według obowiązującego w PKO BP SA w dniu wymagalności, kursu sprzedaży dla dewiz (aktualna Tabela kursów).”

Niewątpliwie postanowienia umów określone w § 5 ust. 4 i § 13 ust. 7 kształtowały prawa i obowiązki powodów w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, gdyż przyznawały profesjonalnej stronie umowy uprawnienie do kształtowania wysokości świadczenia kredytobiorców w sposób dowolny, co wynikało z przyznanej umową bankowi swobody we wskazywaniu kursu waluty obcej używanego w obu etapach waloryzacji. (…) Konsument w świetle treści tych postanowień uzależniony był od decyzji banku, który ustalał kursy potrzebne do przewidzianych umową przeliczeń w sposób znany tylko bankowi, na co kredytobiorca nie miał żadnego wpływu, nie mógł tego zweryfikować. Konsumentowi pozostawało jedynie podporządkować się decyzji banku. (…) Takie ukształtowanie klauzuli waloryzacyjnej, zgodnie z którym bank może w sposób dowolny i niepoddający się weryfikacji ustalać kursy waluty, stanowiące narzędzie indeksacji/denominacji, a tym samym wpływać na wysokość własnych korzyści i generować dodatkowe i nieprzewidziane umową koszty dla kredytobiorcy, rażąco narusza zasadę równowagi kontraktowej na niekorzyść konsumenta i dobre obyczaje.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 27.09.2019 r. sygn. akt: XXIV C 222/17

c. Umowa kredytu Własny Kąt Hipoteczny z 2008 roku
1. Wypłata kredytu:
§ 2 ust. 1 Części Szczegółowej Umowy: „Kwota udzielonego kredytu (…) CHF/USD/EUR/GBP (słownie: CHF/USD/EUR/GBP … )”
§ 4 ust. 1 Części Ogólnej Umowy: „Kredyt jest wypłacany: 1) w walucie wymienialnej – na finansowanie zobowiązań Kredytobiorcy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz w przypadku zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu walutowego, 2) w walucie polskiej – na finansowanie zobowiązań w Rzeczypospolitej polskiej.”
§ 4 ust. 2 Części Ogólnej Umowy: „W przypadku wypłaty kredytu albo transzy w walucie polskiej, stosuje się kurs kupna dla dewiz obowiązujący w PKO BP SA w dniu realizacji zlecenia płatniczego, według aktualnej Tabeli kursów.”
2. Spłata kredytu:
§ 7 ust. 4 Części Szczegółowej Umowy: „Środki pieniężne na spłatę kredytu będą pobierane z rachunku numer (…)”
§ 22 ust. 1 Części Ogólnej Umowy: „W przypadku dokonywania spłat zadłużenia Kredytobiorcy z ROR, rachunku walutowego lub rachunku technicznego, Kredytobiorca jest zobowiązany do zapewnienia w dniu, o którym mowa w § 7 ust. 5 CSU, środków pieniężnych w wysokości co najmniej równej racie spłaty kredytu.”
§ 22 ust. 2 pkt 1 Części Ogólnej Umowy: „W przypadku dokonywania spłat zadłużenia Kredytobiorcy z: 1) ROR – środki z rachunku będą pobierane w walucie polskiej w wysokości stanowiącej równowartość kwoty kredytu lub raty spłaty kredytu w walucie wymienialnej, w której udzielony jest kredyt, przy zastosowaniu kursu sprzedaży dla dewiz, obowiązującego w PKO BP SA w dniu, o którym mowa w § 7 ust. 5 CSU, według aktualnej Tabeli kursów, (…)”
d. Umowa pożyczki z 2007 roku
W obrocie pojawiają się też Umowy pożyczki. Umowy te zawierają takie same klauzule walutowe jak umowy kredytu.
1. Wypłata kredytu:
§ 2 ust. 1 Części Szczegółowej Umowy: „Kwota udzielonej pożyczki (…) CHF/USD/EUR/GBP (słownie: CHF/USD/EUR/GBP … )”
§ 4 Części Ogólnej Umowy: „Pożyczka jest wypłacana w walucie polskiej lub w walucie wymienialnej, zgodnie z dyspozycją Pożyczkobiorcy.”
§ 5 ust. 1 Części Ogólnej Umowy: „W przypadku wypłaty pożyczki w walucie polskiej, stosuje się kurs kupna dla dewiz obowiązujący w PKO BP SA w dniu realizacji zlecenia płatniczego, według aktualnej Tabeli kursów.”
2. Spłata kredytu:
§ 7 ust. 3 Części Szczegółowej Umowy: „Środki pieniężne na spłatę pożyczki będą pobierane z rachunku numer: (…).”
§ 22 ust. 1 Części Ogólnej Umowy: „W przypadku dokonywania spłat zadłużenia Kredytobiorcy z ROR, rachunku walutowego lub rachunku technicznego, Kredytobiorca jest zobowiązany do zapewnienia w dniu, o którym mowa w § 7 ust. 4 CSU, środków pieniężnych w wysokości co najmniej równej racie spłaty pożyczki.”
§ 22 ust. 2 pkt 1 Części Ogólnej Umowy: „W przypadku dokonywania spłat zadłużenia Kredytobiorcy z: 1) ROR — środki z rachunku będą pobierane w walucie polskiej w wysokości stanowiącej równowartość kwoty pożyczki lub raty spłaty pożyczki w walucie wymienialnej, w której udzielona jest pożyczka, przy zastosowaniu kursu sprzedaży dla dewiz, obowiązującego w PKO BP SA w dniu, o którym mowa w § 7 ust. 4 CSU, według aktualnej Tabeli kursów (…)”
e. Informacje dotyczące wszystkich rodzajów Umów PKO BP S.A.
Część z Umów kredytowych zawieranych z PKO BP S.A. odnosiły się w przypadku spłaty kredytu wprost do konkretnego numeru rachunku bankowego.

W przeanalizowanych przez naszą Kancelarię umowach, rachunek ten zawsze okazywał się być rachunkiem w złotych polskich.

1. EFG EuroBank Ergasis S.A. Oddział w Polsce (Polbank EFG)
EFG EuroBank Ergasis S.A. inaczej Polbank EFG udzielał kredytów indeksowanych jak i denominowanych. O tym z jakim produktem banku mamy do czynienia dowiadujemy się po tym w jaki sposób bank określił kwotę udzielanego kredytu. Jeśli kwota kredytu określona została w PLN wówczas mamy do czynienia z kredytem indeksowanym, jeśli w CHF to z kredytem denominowanym.
Postanowienia umowne dotyczące sposobu wypłaty kredytu jak i jego spłaty odnajdziemy w Regulaminie kredytu hipotecznego udzielanego przez Polbank EFG.
a. Umowa o kredyt hipoteczny z 2007, 2008 roku
1. Wypłata kredytu:
§ 2 ust. 1 Umowy: „Bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji Kredytobiorcy kwotę w wysokości (…) zł, (słownie: … zł). Kredyt jest indeksowany do waluty obcej CHF.”
§ 7 ust. 4 Regulaminu: „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wyplata kredytu następuje w złotych według kursu nie niższego niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty środków z kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach, stosuje się kurs nie niższy niż kurs kupna zgodnie z Tabelą obowiązującą w momencie wypłaty poszczególnych transz. Saldo zadłużenia z tytułu kredytu wyrażone jest w walucie obcej i obliczane jest według kursu stosowanego przy uruchomieniu kredytu. W przypadku wypłaty kredytu w transzach, saldo zadłużenia z tytułu kredytu obliczane jest według kursów stosowanych przy wypłacie poszczególnych transz. Aktualne saldo zadłużenia w walucie kredytu Kredytobiorca otrzymuje listownie na podstawie postanowień § 11.”
2. Spłata kredytu:
§ 9 ust. 2 Regulaminu: „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej:
1) raty kredytu podlegające spłacie wyrażone są w walucie obcej , w dniu wymagalności raty kredytu pobierane są z rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 1, według kursu sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty spłaty kredytu;
2) jeśli dzień wymagalności raty kredytu przypada na dzień wolny od pracy, stosuje się kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku na koniec ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wymagalności raty spłaty kredytu.”
§ 13 ust. 7 Regulaminu: „W przypadku kredytów indeksowanych do waluty obcej, wcześniejsza spłata dokonywana jest w oparciu o kurs sprzedaży zgodnie z Tabelą obowiązującą w Banku w momencie realizacji dyspozycji.”
2. Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna
Umowy zawierane przez ten bank były umowami kredytów indeksowanych ale też kredytów denominowanych. Jeśli kwota kredytu wyrażona została w CHF to umowa jest umową kredytu denominowanego, jeśli w PLN to indeksowanego. Bank poprzez zastosowane sformułowania umowne mógł dowolnie kształtować kurs zarówno przy wypłacie kredytu jak i jego spłacie.
a. Umowa kredytu mieszkaniowego z 2006, 2007
1. Wypłata kredytu:
§ 2 ust. 1: „Kwota i waluta kredytu: (…) CHF (słownie franków szwajcarskich: …)
W przypadku Kredytu udzielonego w walucie obcej CHF/EUR/USD kwota Kredytu zostanie wypłacona w złotych wg kursu kupna danej waluty zgodnie z obowiązującą w Banku w dniu Uruchomienia Kredytu/Transzy Kredytu Tabelą Kursów walut dla produktów hipotecznych w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna.”
2. Spłata kredytu:
§ 10 ust. 4: „W przypadku Kredytu udzielonego w CHF/EUR/USD kapitał, odsetki oraz inne zobowiązania z tytułu Kredytu, poza wymienionymi w § 3 ust. 1 Umowy wyrażone w walucie obcej spłacane będą w złotych jako równowartość kwoty podanej (w walucie) przeliczonej:
1) wg kursu sprzedaży waluty zgodnie z obowiązującą w Banku w dniu spłaty zobowiązania określonym w harmonogramie, o którym mowa w ust l powyżej, Tabelą kursów walut dla produktów hipotecznych w Raiffeisen Bank Polska S.A. w przypadku wpłat dokonanych przed tym terminem lub w tym terminie,
2) wg kursu sprzedaży waluty zgodnie z obowiązującą w Banku w dniu wpływu środków na rachunek wskazany w § 2 ust. 16 Umowy Tabelą kursów walut dla produktów hipotecznych w Raiffeisen Bank Polska S.A. w przypadku wpłat dokonanych po dniu, określonym w harmonogramie, o którym mowa w ust. 1 powyżej.”

1. Kredyt Bank S.A.
Kredyt Bank S.A. mimo mylnego sformułowania w ich treści jakoby kredyt miał mieć postać kredytu „denominowanego (waloryzowanego)” był umowami kredytów indeksowanych, a to dlatego, że kwota udzielonego kredytu wyrażona była w PLN.
a. Umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z 2008
1. Wypłata kredytu:
§ 2 ust. 1: „Na wniosek z dnia (…) Bank udziela Kredytobiorcy kredytu w kwocie (…) zł (słownie: …) denominowanego (waloryzowanego) w walucie CHF, na okres (…) miesięcy od dnia (…) do dnia (…) (ostateczny termin spłaty kredytu) na zasadach określonych w Umowie i OWKM, wliczając w to: 1) okres wykorzystania kredytu: (…) miesięcy, 2) okres karencji w spłacie kredytu: (…) miesięcy, 3) okres spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami: (…) miesięcy.”
§ 2 ust. 2: „Kwota kredytu denominowanego (waloryzowanego) w CHF lub transzy kredytu zostanie określona według kursu kupna dewiz dla wyżej wymienionej waluty zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu wykorzystania kredytu lub transzy kredytu.”
§ 4 ust. 1a: „Kredyt wykorzystywany jest w złotych, przy jednoczesnym przeliczeniu kwoty kredytu według kursu kupna dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu wykorzystania kredytu.”
2. Spłata kredytu:
§ 9 ust. 2: „Po okresie wykorzystania kredytu Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty kredytu wraz z odsetkami w (…) ratach miesięcznych w dniu (…) każdego miesiąca, począwszy od (…). Wysokość rat kapitałowo-odsetkowych określona jest w CHF. Splata rat kapitałowo-odsetkowych dokonywana jest w złotych po uprzednim przeliczeniu rat kapitałowo-odsetkowych według kursu sprzedaży dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu spłaty. Wysokość rat kapitałowo-odsetkowych w złotych zależy od wysokości kursu sprzedaży dewiz dla CHF obowiązującego w Banku w dniu spłaty, a tym samym zmiana wysokości w/w kursu waluty ma wpływ na ostateczną wysokość spłaconego przez Kredytobiorcę kredytu.”
§ 9 ust. 6: „Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty odsetek w każdym miesiącu okresu, o którym mowa w ust. 4 w dniu (…) każdego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 5. Wysokość należnych odsetek określona jest w CHF. Splata należnych odsetek dokonywana jest w złotych po uprzednim przeliczeniu należnych odsetek według kursu sprzedaży dewiz dla CHF zgodnie z „Tabelą kursów” obowiązującą w Banku w dniu spłaty. Wysokość należnych odsetek w złotych zależy od wysokości kursu sprzedaży dewiz dla CHF obowiązującego w Banku w dniu spłaty.”
2. Bank Zachodni WBK S.A.
Umowy zawierane przez Bank Zachodni WBK są w zdecydowanej większości umowami kredytów denominowanych.
a. Umowa o dewizowy kredyt mieszkaniowy/inwestorski z 2008 roku
1. Wypłata kredytu:
art. 3.07 ust. 3: „Uruchomienie kredytu nastąpi na rachunek wskazany w ust. 2, w zależności od waluty rachunku: 3.1. w złotych polskich przy wykorzystaniu bieżącego/negocjowanego kursu kupna dewiz dla CHF obowiązującego w Banku w dniu płatności, lub 3.2. w walucie kredytu.”
2. Spłata kredytu:
art. 3.09 ust. 3: „Walutą spłaty kredytu jest CHF. W przypadku spłaty kredytu w złotych polskich realizacja płatności nastąpi przy wykorzystaniu bieżącego kursu sprzedaży dewiz dla CHF obowiązującego w Banku w dniu realizacji należności Banku.”

Santander Consumer Bank S.A. wcześniej PTF Bank S.A. zawierał „Umowy pożyczki hipotecznej nominowanej do CHF” a także „Umowy kredytu hipotecznego nominowanego do CHF”. Umowy były skonstruowane jako Umowy pożyczek/kredytów indeksowanych.
1. PTF Bank S.A.
a. Umowa kredytu hipotecznego nominowanego do CHF z 2005 roku
1. Wypłata kredytu:
§ 2 ust. 1: „Na wniosek Kredytobiorcy Bank udziela kredytu w kwocie (…) PLN (słownie PLN: … złote … groszy), nominowanego do waluty CHF, wg kursu kupna walut dla CHF obowiązującego w Banku w dniu uruchomienia całości kredytu lub jego poszczególnych transz – w przypadku wypłaty kredytu w transzach, na cel określony w § 1. Kredyt jest wypłacany w złotych polskich zgodnie z § 3 ust. 2 niniejszej Urnowy. Kredyt udzielany jest na okres (…) miesięcy (zwany dalej „okresem kredytowania”). Okres kredytowania rozpoczyna się w dniu podpisania niniejszej Urnowy.”
§ 3 ust. 2: „Kredyt wypłacany jest w złotych polskich przy jednoczesnym przeliczeniu wysokości wypłacanej kwoty (transzy) na CHF wg kursu kupna walut dla CHF ustalanego przez Bank i obowiązującego w Banku w dniu wypłaty środków.”
2. Spłata kredytu:
§ 5 ust. 3: „Wysokość rat kapitałowo-odsetkowych zostanie ustalona po przeliczeniu kwoty wypłaconego kredytu na CHF, stosownie do postanowień niniejszej Umowy.”
§ 5 ust. 5: „Jako datę spłaty raty kredytu przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek kredytu. Kwota wpłaty raty w złotych przeliczana jest na CHF wg kursu sprzedaży obowiązującego w NBP na dzień przed datą wpływu środków do Banku.”

2. Santander Consumer Bank S.A.
a. Umowa kredytu hipotecznego nominowanego do CHF z 2008 roku
1. Wypłata kredytu:
§ 2 ust. 1: „Na wniosek Kredytobiorcy Bank udziela kredytu w kwocie (…) PLN (słownie PLN: … złotych … grosze), nominowanego do waluty CHF, wg kursu kupna CHF obowiązującego w Banku w dniu uruchomienia całości kredytu lub jego poszczególnych transz – w przypadku wypłaty kredytu w transzach, na cel określony w § 1. Kredyt jest wypłacany w złotych polskich zgodnie z § 3 ust. 2 niniejszej Umowy. Kredyt udzielany jest na okres (…) miesięcy (zwany dalej „okresem kredytowania”). Okres kredytowania rozpoczyna się w dniu podpisania niniejszej Umowy.”
§ 3 ust. 2: „Kredyt wypłacany jest w złotych polskich przy jednoczesnym przeliczeniu wysokości wypłacanej kwoty (transzy) na CHF wg kursu kupna CHF obowiązującego w Banku w dniu wypłaty środków.”
2. Spłata kredytu:
§ 5 ust. 3: „Wysokość rat kapitałowo-odsetkowych zostanie ustalona po przeliczeniu kwoty wypłaconego kredytu na CHF , stosownie do postanowień niniejszej Umowy.”
§ 5 ust. 5: „Jako datę spłaty raty kredytu przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek kredytu. Kwota wpłaty raty w złotych przeliczana jest na CHF wg kursu sprzedaży obowiązującego w Banku w dniu wpływu środków do Banku.”

Wyślij dokumenty do bezpłatnej analizy